DSpace
[Register]
 

eKhNUIR >
Інститут післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання >
Навчальні видання. Дистанційне навчання >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/14630

Название: Корпоративне управління
Авторы: Третьяк, В.П.
Ключевые слова: корпорація
корпоративна власність
корпоративні права
акціонерне товариство
цінні папери
дивіденди
корпоративна культура
Issue Date: 6-May-2019
Краткий осмотр (реферат): Актуальність вивчення дисципліни «Корпоративне управління» полягає в тому, що як свідчить світова практика розвинутих країн, саме корпоративна форма господарювання найкраще відповідає умовам ринкових відносин та стимулює їх прогрес. Сьогодні корпорації складають основу базових галузей економік багатьох держав. Розвиток в Україні саме корпоративної форми господарювання у вигляді акціонерних товариств сприяє трансформації та вдосконаленню структури власності вітчизняної економіки, мобілізації внутрішніх ресурсів країни і залученню зовнішніх інвестицій. Успішний розвиток усіх аспектів акціонерних відносин залежить від досконалості теорії та практики корпоративного управління, потребує поглиблених досліджень можливостей та умов функціонування національної моделі управління корпоративними правами, виділення особливостей української економіки, узагальнення досвіду корпоративного управління. Актуальность изучения дисциплины «Корпоративное управление» заключается в том, что как показывает мировая практика развитых стран, именно корпоративная форма хозяйствования лучше соответствует условиям рыночных отношений и стимулирует их прогресс. Сегодня корпорации составляют основу базовых отраслей экономики многих государств. Развитие в Украине именно корпоративной формы хозяйствования в виде акционерных обществ способствует трансформации и совершенствованию структуры собственности отечественной экономики, мобилизации внутренних ресурсов страны и привлечению внешних инвестиций. Развитие всех аспектов акционерных отношений зависит от совершенства теории и практики корпоративного управления, требует углубленных исследований возможностей и условий функционирования национальной модели управления корпоративными правами, выделение особенностей украинской экономики, обобщение опыта корпоративного управления. The relevance of the discipline "Corporate governance" is that as the world practice of developed countries, it is the corporate form of management best suited to market conditions and encourage their progress. Today, corporations are the basis of basic industries of many countries. The development in Ukraine is the corporate form of management as corporations promotes transformation and improving the ownership structure of the national economy, mobilization of internal resources of the country and attract foreign investment. Successful development of all aspects of joint relations depends on the perfection of the theory and practice of corporate governance, requires in-depth research capabilities and operating conditions of the national model of corporate rights, separation characteristics of the Ukrainian economy, international experience of corporate governance.
URI: https://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=1469
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/14630
Appears in Collections:Навчальні видання. Дистанційне навчання

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Курс_ Корпоративне управління.pdfГоловна сторінка курсу101,65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
КорпоративнеУправління_ Титульна сторінка.pdfТитульна сторінка66,35 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
КорпоративнеУправління_ Анотація.pdfАнотація69,46 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
КорпоративнеУправління_ Мета та завдання.pdfМета та завдання71,72 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
КорпоративнеУправління_ Сценарій курсу.pdfСценарій курсу81,13 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
КорпоративнеУправління_ Структура курсу.pdf Структура курсу73,55 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
КорпоративнеУправління_ Система оцінювання.pdf Структура курсу64,84 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
КорпоративнеУправління_ Список літератури.pdfСписок літератури84,79 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
КорпоративнеУправління_ Методичні вказівки до вивчення розділу 1.pdfМетодичні вказівки до вивчення розділу 174,73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
КорпоративнеУправління_ Тема 1. Предмет курсу «Корпоративне управління».pdfТема 1328,29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
КорпоративнеУправління_ Тема 2. Міжнародні та національні стандарти корпоративного управління.pdfТема 2154,81 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
КорпоративнеУправління_ Тема 3. Моделі корпоративного управління.pdfТема 3115,19 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
КорпоративнеУправління_ Тема 4. Регулювання корпоративних відносин в Україні.pdfТема 4152,35 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
КорпоративнеУправління_ Тема 5. Підприємства в системі корпоративного управління.pdfТема 5216,43 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
КорпоративнеУправління_ Тема 6. Ринок цінних паперів України.pdfТема 6175,85 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
КорпоративнеУправління_ Методичні вказівки до вивчення розділу 2.pdfМетодичні вказівки до вивчення розділу 281,07 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
КорпоративнеУправління_ Тема 7. Інформація в системі корпоративного управління.pdfТема 7456,08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
КорпоративнеУправління_ Тема 8. Акціонерне товариство як об'єкт корпоративного управління.pdfТема 8144,53 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
КорпоративнеУправління_ Тема 9. Структура управління акціонерним товариством.pdfТема 9234,59 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
КорпоративнеУправління_ Тема 10. Управління державними корпоративними правами.pdfТема 10263,67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
КорпоративнеУправління_ Методичні вказівки до вивчення розділу 3.pdfМетодичні вказівки до вивчення розділу 376,22 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
КорпоративнеУправління_ Тема 11. Чинники негативної дії на діяльність акціонерних товариств.pdfТема 11129,44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Тема 12. Корпоративна соціальна відповідальність і корпоративна культура в структурі управління акціонерним товариством.pdfТема 12150,62 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
КорпоративнеУправління_ Тема 13. Ефективність корпоративного управління.pdfТема 13131,76 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
КорпоративнеУправління_ Питання до екзамену.pdfПитання до екзамену69,75 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
КорпоративнеУправління_ Методичні рекомендації для підготовки до екзаменаційної роботи.pdfМетодичні рекомендації для підготовки до екзаменаційної роботи72,99 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Яндекс цитирования DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback