Правила користування довідково-бібліографічною службою "Віртуальний Бібліограф"
Філософія. Релігія

 
   Віртуальний Бібліограф :: Архів
попередня тема :: наступна тема  
Відповідає Запитання - Довідка
oxana

ЗапитанняНаписане: вівторок жовтня 13, 2015 11:43 am    Тема : Re: Філософія. Релігія

Запитання:
Помогите пож. подобрать лит-ру. по теме : " Взаимодействие философии и права в средневековье"


Відповідь:
Добрый день! Предлагаем посмотреть следующее: 1.Дышкант Т. Н. Философская идея государственного права Ж.-Ж. Руссо: Pru et contra / Т.Н. Дышкант // Вісник Харк. нац. ун-ту ім.В. Н. Каразіна . – 2014 – № 1114. Серія : Теорія культури і філософія науки. Вип. 51 . – С.33–39; 2.Калмазан А. В. Средневековые смыслы термина "концепт" и современная философия права [електронний ресурс] / А. В. Калмазан // Актуальні проблеми держави і права. – 2013. – Вип. 70. – С. 139–146. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apdp_2013_70_24.pdf; 3.Коплстон Фредерик Чарлз. История средневековой философии : пер.с англ. / Фредерик Чарлз Коплстон ; пер. И. А. Борисова . – Москва : Энигма, 1997 . – 500 с. – (История духовной культуры); 4.Томашевский К. Л. Развитие философских и правовых учений о свободе в период Античности, Средневековья и Новое время [електронний ресурс] / К. Л. Томашевский // Університетські наукові записки. – 2014. – № 2. – С. 51–58. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Unzap_2014_2_8.pdf; 5.Юркевич П. Д. Історія філософії права; Філософія права; Філософський щоденник / Памфил Данилович Юркевич ; упоряд. Роланд Піч, М. І. Лук . – Київ : Вид-во імені Олени Теліги, : Редакція журналу "Український світ", 2001 . – 751 с.
Еще больше литературы Вы найдете в систематическом традиционном каталоге под индексами Ю3(0)41 Философия феодального общества. Средневековая философия (V–XIV вв) (ящ. №1682) и Х03в Методология права. Философия права (ящ. №1013).
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: понеділок травня 18, 2015 8:34 am    Тема : Re: Філософія. Релігія

Запитання:
Подскажите, пожалуйста, литературу по избранной теме: "військові священослужителі (капелани) в сучасній Україні"


Відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо таку літературу з Вашої теми: 1.Владиченко Л. Досвід упровадження військового священства (капеланства) у Збройних силах України [Електронний ресурс] / Л. Владиченко // Схід. – 2014. – № 1. – С. 180–185. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Skhid_2014_1_34.pdf; 2. Владиченко Л. Інститут військового капеланства в Збройних cилах Польщі [Електронний ресурс] / Л. Владиченко // Схід. – 2013. – № 5. – С. 178–182. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Skhid_2013_5_34.pdf; 3.Забзалюк Д.Є. Душпастирська служба українських військових формацій першої половини XX ст. : автореф. дис ... канд. іст. наук: 20.02.22 / Д.Є. Забзалюк . – Львів : Б.в., 2007 . – 19 с.; 4.Непіпенко Л. П. Етнічні та релігійні чинники у політико-культурному розвитку сучасної України і проблема капеланства [Електронний ресурс] / Л. П. Непіпенко // Честь і закон. – 2013. – № 4. – С. 84–91. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Chiz_2013_4_18.pdf; 5.Непіпенко Л. П. Ідентичність і капеланство в Україні [Електронний ресурс] / Л. П. Непіпенко // Честь і закон. – 2013. – № 2. – С. 82–87. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Chiz_2013_2_17.pdf
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: понеділок жовтня 21, 2013 12:18 pm    Тема : Re: Філософія. Релігія

Запитання:
Добрый день! Нужна любая информация про Стрелечанский женский монастырь (Стрелечье, Харьковской губ.). Подскажите, в какой литературе искать. Спасибо!


Відповідь:
Добрый день! Информация о монастыре есть в следующих источниках: 1.Верхньо-Харківський Стрілечий Миколаївський дівочий монастир // Історія харківської єпархії : [До 200-річчя заснування] : бібліогр. покажчик / уклад. Н. І. Полянська, В. О. Ярошик — Х., 1999. — С. 40–41; 2.Вовк О. Роль Верхо-Миколаївського жіночого монастиря у творчій біографії І. Ю. Рєпіна / О. Вовк // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії . — 2011. — Вип. 14. — С. 190–197. — Режим доступу : http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/7987; 3.Подгорна О. Б Благодійна діяльність православних монастирів Харківської єпархії в другій половині XIX — на початку XX ст. / О. Б. Подгорна // Вісн. нац. техн. ун-ту „Харк. політехн. ін-т”. — 2011. — № 37 : Актуальні проблеми історії України. — С. 44–51. — Список літ. : 15 назв. — Режим доступу :
http://www.kpi.kharkov.ua/archive/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0/vestnik/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/2011/37/Podgorna.pdf; 4.[Свято-Николаевский храм (Стрелечье)] // Ибрагимова А. Р. Твой Храм / А. Р. Ибрагимова, В. П. Дюкарев. — Х., 2005. — С. 174–175; 5.Харьковский Николаевский девичий монастир / Філарет Историко-статистическое описание Харьковской епархии. Т. 1. /Філарет. — Х., 2004. — С. 51–53.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: середа березня 23, 2011 12:19 pm    Тема : Re: Філософія. Релігія

Запитання:
Подскажите пожалуйста литературу по теме "Иконописные памятники Слобожанщины как исторический источник"?


Відповідь:
Добрый день! Посмотрите, пожалуйста следующие источники: 1.Безрукова Т.М. Озерянська ікона Божої матері: Краєзнавче дослідження / Т.М.Безрукова. - Х.: Золоті сторінки, 2002. - 56 с.; 2.Історія Харківської єпархії (До 200-річчя заснування): Бібліографічний покажчик / Харк. держ. наук. б-ка імені В.Г.Короленка, Харк. єпархія Української Православної церкви. - Х.: Бізнес-Інформ, 1999. - 331 с.; 3.Краснова И.В. Исследование иконы "Святой Матфей" из Чугуевского историко-художественного мемориального заповедника им. И.Е.Репина / И.В.Краснова //Науково-теоретичні здобудки Слобідської України: філософія, релігія, культура: Міжнар. наукова конф. 22-23 листопада 2000 року, Харків. - Х.: Курсор, 2000. - С.126-134; 4.Матвеенко М. История Харьковской епархии (1850-1988) / М.Матвеенко. - Х.: Б.и., 1999. - 226 с. - Библиогр. с.161-167 (141 назв.); 5.Онуфрий (Легкий). История Харьковской епархии (1799-2009) / Онуфрий (Легкий). - Х.: Майдан, 2009. - 447 с. - Библиогр.: с.25 (15 назв.); 6.Православная энциклопедия Харьковщины / Сост., отв. ред. А.Д.Каплин. - Х.: Майдан, 2009. - 562 с. - Библиогр. в конце статей; 7.Редин Е.К. Материалы к изучению церковных древностей Украины. Церкви города Харькова / Е.К.Редин. - Х., 1905. - 64 с.; 8.Степовик Д.В. Історія української ікони X-XX століть / Д.В.Степовик. - 2-е вид., стереотип. - К.: Либідь, 2004. - 440 с.; 9.Фомин П. Церковные древности Харьковского края. Историко-археологический очерк / П.Фомин. - Х., 1916 . - 181 с.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: субота березня 12, 2011 11:30 am    Тема : Re: Філософія. Релігія

Запитання:
Добрий день. Я судентка 1 курсу, пишу курсову на тему "Християнство в Японїї". Допоможіть, будь ласка, з пошуком літератури.


Відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо скористатися наступними джерелами: 1.Павлов С.В. Географія релігій: навч. посібник для студентів географічних і філософських факультетів вищих навч. закладів / С.В.Павлов, К.В.Мезенцев, О.О.Любіцева. - К.: АртЕк, 1999. - 504 с.; 2.Пучков П.И. Современная география религий / П.И.Пучков. - М.: Наука, 1975. - 184 с. - Список лит.: с.182-183; 3.Народы и религии мира: энциклопедия / Гл. ред. В.А.Тишков. - М.: Большая Рос. энциклопедия, 2000. - 928 с.; 4.Николай [Касаткин]//Христианство: энциклопедический словарь: в 3 т. Т.2 / Гл. ред. С.С.Аверинцев. - М.: Большая Рос. энциклопедия, 1995. - С.209; 5.Курбатов С.Я. Архиепископ Николай (Касаткин) и взаимоотношения японских властей с Русской православной духовной миссией в конце XIX- начале XX века / С.С.Курбатов //Клио.- 2003. - №2. - С.109-114; 6.Иванова Г.Д. Архиепископ Николай и его японские ученики: [К биографии И.Д.Касаткина, 1836-1912] //Из истории общественной мысли Японии XVII-XIX вв.:[сб. ст.] /АН СССР, Ин-т востоковедения. - М.: Наука, 1990. - С.192-211; 7.Жуковская Н. Япония: традиции и вера:[О религиозной жизни японцев] /Н. Жуковская //Наука и религия. - 1985. - №5. - С.57-60; 8.Светлов Г.Е. История новых религиозных движений Японии в трудах Мураками Сигэеси / Г.Е.Светлов //Народы Азии и Африки. - 1986. - №2. - С.166-176. - Библиогр.: с.175-176.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: четвер січня 20, 2011 11:34 am    Тема : Re: Філософія. Релігія

Запитання:
Добрий день!Хотів би знайти в бібліотеці книги щодо релігій Стародавнього світу,Гностицизму,Маніхейству,Маздаїзму та Ранньому християнству.Був би дуже вдячний за допомогу.


Відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо наступні видання: 1.Элиаде М. Словарь религий, обрядов и верований / М.Элиаде, И.Кулиано. - М.; СПб.: Рудомино ;Университетская книга, 1997. - 415 с.; 2.Яблоков И.Н. Религиоведение. Учебный словарь-минимум по религиоведению / И.Н.Яблоков. - М.: Гардарика, 1998. - 536 с.; 3.Малерб М. Религии человечества / М.Малерб. - М.;СПб.: Рудомино ;Университетская книга, 1997. - 601 с.; 4.Религии мира: Энциклопедический словарьФ.А.Брокгауза и И.А.Ефрона / Ред.-сост. И.Е.Арясов. - М.: Вече, 2006. - 640 с.; 5.Лубський В.І. Історія релігій: підручник для вузів / В.І.Лубський, М.В.Лубська. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 695 с. - Бібліогр.: с.693-694 та наприкінці розд.
Ще більше книг Ви знайдете у розділах традиційного систематичного каталога: Э0я7 Учебные издания по религии, Э2 Религиоведение (шухл. №1561) та Э23 Всеобщая история религии, Э3 Отдельные религии (шухл. №1563). Бажаємо успіхів!
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: середа травня 26, 2010 10:22 am    Тема : Re: Філософія. Релігія

Запитання:
Добрый день. Пишу курсовую по теме "Теорія ідеальної держави Платона.Платон про справедливість і про закони". Будьте добры, подскажите серьёзну литературу по данной теме. Желательно имонографии с диссертациями, буде таковые имеются.
P.S. "Государство" и "Диалоги" читал неоднократно.


Відповідь:
Добрый день! Надеемся, следующие издания помогут Вам подготовить курсовую: 1.Шигалин Ю.А. История античного платонизма: В институциональном аспекте / Ю.А.Шигалин. - М..: ГЛК, 2000. - 439 с.; 2.Виндельбанд В. Платон / В.Виндельбанд. - К.: Зовнішторгвидав України, 1983. - 175 с.; 3.Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. Т.1: У полоні Платонових чарів: пер. с анг. О.Коваленко. - К.: Основи, 1994. - 444с.; 4.Луковский Д.И. Философия и политика: взаимосвязь теории и практики (Древняя Греция) /Д.И.Луковский //Из истории развития политико-правовых идей. - М., 1984. - С.14-22; 5.Голубев В.С. Учение Платона об идеальном государстве / В.С.Голубев //Философия и общество. - 2005. - №1. - С.156-173; 6.Деспотопулос К. "Идеальное государство" Платона и рабство / К.Деспотопулос // Философия и общество. - 1999. - №5. - С.85-91; 7.Сафонов В.Н. Политические взгляды Платона / В.Н.Сафонов // Социально-политический журнал. - 1999. - №3. - С.194-206; 8.Бейнарович Л.Е. Проблема справедливости и принципы власти в "Государстве" Платона / Л.Е.Бейнарович // Вестник древней истории. - 1985. - №1. - 113-125.
Также рекомендуем посмотреть раздел традиционного систематического каталога Ю3(0)321-215-3 Литература о Платоне (ящ.№1580).
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: вівторок липня 14, 2009 6:53 am    Тема : Re: Філософія. Релігія

Запитання:
Есть ли книги по хашашинам?


Відповідь:
И Вам добрый день! В фонде ЦНБ есть издания: 1)Додихудоев Хаелбек Д. Очерки философии исмаилизма:(Общая характеристика философской доктрины X-XIV вв.). - Душанбе: Дониш, 1976. - 144 с.; 2)Прозоров С.М. История исмаилистского движения // Ислам: энциклопедический словарь. - М.: Наука, 1991. - С. 110-114; 3)Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. - М.: Наука, 1983. - 224 с. - Ч. 1.; 4)ал Хасан ибн Муса ан Наубахти. Шиитские секты / Пер. с араб., исслед. и коммент. С.М.Прозорова. - М.: Наука, 1973. - 255 с.; 5)ал Шахрастани Мухаммад ибн Абд ал Карим. Книга о религиях и сектах / Пер. с араб. - М.: Наука, 1984. - 270 с. - Ч. 1.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: понеділок травня 18, 2009 12:28 pm    Тема : Re: Філософія. Релігія

Запитання:
Есть ли материалы по неоязыческим движениям (организациях) Западной Европы?


Відповідь:
Добрый день! Предлагаем следующие источники: 1)Балагушкин Е.Г. Критика современных нетрадиционных религий: истоки, сущность, влияние на молодежь Запада / Е.Г.Балагушкин. - М.: Изд-во ун-та, 1984. - 286 с.; 2)Гуревич П.С. Нетрадиционные религии на Западе и восточные религиозные культы / П.С.Гуревич. - М.: Знание, 1985. - 64 с.; 3)Митрохин Л.Н. Религиозные "культы" США / Л.Н.Митрохин. - М.: Знание, 1984. - 64 с.; 4)Митрохин Л.Н. Религии "Нового века" США / Л.Н.Митрохин. - М.: Советская Россия, 1985. - 157 с.; 5)http://philos.omsk.edu/sub/neopagan.html - неоязычество как объект структурного анализа; 6)http://eviko.ru/13/250.php - неоязычество; 7)http://www.krotov.info/history/20/1999neo.html - Б. Фаликов «Неоязычество»; 8)http://www.otechestvo.org.ua/main/20069/2111.htm - Движение "Новый век": религия "Нового мирового порядка".
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: вівторок травня 05, 2009 1:18 pm    Тема : Re: Філософія. Релігія

Запитання:
Добрый день!!Очень нуждаюсь в вашей помощи!! мне нужны источники для создания реферата. Тема: "Кризис современного искусства.Новые образы искусства. Искусство постмодерна. Искусство как образ виртуальной философии( музыка, живопись, кино,фотография)". Буду очень благодарна.Заранее огромное спасибо!!


Відповідь:
Добрый день! Вот что мы хотим Вам предложить: 1)Семенов В.Е. Искусство как межличностная коммуникация: (социально-психологическая концепция) / В.Е.Семенов. - СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1995. - 199 с. - Библиогр.: с. 188-199 (378 назв.); 2)Шульга Р.П. Искусство в мире обыденного сознания / Р.П.Шульга. - К.: Наук. думка, 1993. - 159 с. - Библиогр.: с.154-158; 3)Казаков Е.Ф. Искусство как путь к философии / Е.Ф.Казаков. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 1994. - 180 с.; 4)Усовская Э.А. Постмодернизм в культуре XX века: учеб. пособие для вузов / Э.А.Усовская. - Минск: Изд-во Белорусского ун-та, 2003. - 63 с.; 5)Усовская Э.А. Парадигма постмодернизма в культуре XX века / Э.А.Усовская. - Минск: Изд-во Белорусского ун-та, 2006. - 125 с. - Библиогр.: с.121-125; 6)Енціклопедія постмодернізму: пер. с англ. / Пер. В. Шовкун; За ред. Ч. Вінквіст, В. Тейлор. - К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2003. - 503 с. Рекомендуем также просмотреть разделы традиционного систематического каталога: Щ000.4 Искусство в системе культуры. Художественная культура; Щ000. 45 Искусство и другие виды художественного творчества; Щ000.62 Исскуство и философия (ящ. №1492).
Вверх
alla

ЗапитанняНаписане: вівторок жовтня 14, 2008 8:57 pm    Тема : Re: Філософія. Релігія

Запитання:
Можно ли найти книги по теме "Оккультизм"?


Відповідь:
Здравствуйте! Вы можете воспользоваться электронным каталогом ЦНБ, введя в поле "Рубрика" оккультизм. А также традиционным систематическим каталогом ЦНБ, просмотрев раздел Э42 Оккультизм.
Вверх
angel

ЗапитанняНаписане: четвер липня 12, 2007 4:26 pm    Тема : Філософія. Релігія

Рубрика Філософія. Релігія
Вверх
   Віртуальний Бібліограф :: Архів
Сторінка 1 з 1