Правила користування довідково-бібліографічною службою "Віртуальний Бібліограф"
Економіка. Фінанси
Перейти до сторінки назад  1, 2, 3, 4, 5  далі
 
   Віртуальний Бібліограф :: Архів
попередня тема :: наступна тема  
Відповідає Запитання - Довідка
oxana

ЗапитанняНаписане: четвер вересня 27, 2012 7:17 am    Тема : Re: Економіка. Фінанси

Запитання:
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, статьи и литературу, которые помогли бы раскрыть тему курсовой:"Стратегическое управление и планирование на уровне фирмы" по дисциплине "Основы менеджмента". Большое спасибо


Відповідь:
Добрый день! Предлагаем посмотреть следующее: 1.Економіка та стратегія розвитку підприємств / за заг. ред. В.К.Данилко. – Жимомир: Вид-во держ. технол. ун-ту, 2010. – 287 с.; 2.Коленкова Н.А. Стратегия конкуренции фирмы как научная категория экономической теории конкуренции // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 5. – С.21–29; 3.Робертс Д. Современная фирма: структура организации для достижения эффективности и роста: пер. с англ. / Д.Робертс, Н.Ю.Скачек. – М.; СПб.; К.: Издат. дом «Вильямс», 2007. – 351 с. – Библиогр.: с.335–348. Еще больше литературы Вы найдете в разделе У012.13 Теория фирмы (ящ.№818) традиционного систематического каталога.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: середа квітня 18, 2012 1:30 pm    Тема : Re: Економіка. Фінанси

Запитання:
Подскажите, пожалуйста, статьи и литературу, которые помогли бы раскрыть тему курсовой:"Социальная политика государства" по курсу "Государственное и региональное управление". Заранее большое спасибо!


Відповідь:
Добрый день! Предлагаем следующую литературу: 1.Аровіна М.П. Структурування державної соціальної політики в регіоні як основа її ефективності : автореф. дис…. канд. наук з держ. управління: 25.00.02 / М.П.Аровіна. – Донецьк, 2005. – 19 с.; 2.Бабенко А.Г. Актуальні проблеми соціальної політики України / А.Г.Бабенко // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами юго-восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ : сб. науч. трудов. – 2011. – Т.1. – С.55-58. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pips/2011_1/tom1/055.pdf;
3.Балтачеєва Н.А. Система трансформації соціальної політики в Україні : автореф. дис…. д-ра екон. наук: 08.00.07 / Н.А.Балтачеєва. – Х., 2011. – 40 с.; 4. Зоїді Д.Р. Сутність і необхідність соціальної політики в ринковій економіці / Д.Р.Зоїді // Вісник Донецького нац. ун-ту економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського. Серія : Економічні науки. – 2011. – №3. – С.18-23. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vdnuet/econ/2011_3/Zoidze.pdf; 5.Іващенко Т.О. Державний соціально-економічний захист населення в умовах ринкової трансформації : автореф. дис…. канд. екон. наук: 08.00.01 / Т.О.Іващенко. – К., 2011. – 22 с.; 6.Лавроненко В.О. Визначення ефективності соціальної політики держави в сучасних умовах / В.О.Лавроненко // Держава та регіони. Сер.: Державне управління. – 2011. – №1. – С.241-247. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_du/2011_1/files/DU111_44.pdf; 7.Мельниченко О. Тенденції та пріоритети соціальної політики / О.Мельниченко // Галицький економічний вісник. – 2011. – №1. – С.67-73. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gev/2011_1/ECONOMY_AND_NATIONAL_ECONOMY/011.pdf; 8.Ткаченко Н.М. Соціальна політика в Україні / Н.М.Ткаченко // Вісник економічної науки України. – 2011. – №2. – С.190-193. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Venu/2011_2/37.pdf.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: середа березня 14, 2012 11:55 am    Тема : Re: Економіка. Фінанси

Запитання:
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с литературой для курсовой работы по теме: "Государственное регулирование инвестиционной деятельности"


Відповідь:
Добрый день! Предлагаем следующую литературу: 1.Влізло В.М. Формування ефективного механізму державного регулювання інвестиційного потенціалу в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з державного управлiння: 25.00.02 : / Є.М.Влiзло. – Донецьк : Б.в., 2011 . – 20 с.; 2.Гераймович В.Л. Проблеми державного регулювання інвестиційного процесу в Україні / В.Л.Гераймович // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. – 2011. – Сер.. Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. – Вип.168. Ч.1. – Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nvnau_eamb/2011_168_1/11gvl.pdf; 3.Кириллов В.Д. Формування механізму державного регулювання інвестиційних процесів в економіці України : автореф. дис. ... канд. наук з державного управлiння: 25.00.02 : / В.Д.Кириллов. – К. : Б.в., 2005 . – 20 с.; 4. Медвідь Я.Ф. Державне управління інвестиційною діяльністю в Україні / Я.Ф.Медвідь, Я. І.Ніколаєва // Наук. праці МАУП. – 2011. – Вип. 1(28). – С.107-112 – Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npmaup/2011_1/pdf_files/107-112.pdf; 5.Музиченко А.С. Інвестиційна діяльність в Україні. Проблеми регулювання : навч. посiб. для вузiв : / А.С.Музиченко. – К. : Кондор, 2009 . – 405 с. : iл. – Бiблiогр.: с.392–403 (189 назв); 6.Носач И.В. Государственное регулирование инвестиционной деятельности / И.В.Носач // Вісн. Харк. нац. ун-ту імені В.Н.Каразіна. – 2002. – №534: Економічна серія. – С.152-158; 7.Поєдинок В.В. Форми та засоби державного регулювання інвестиційної діяльності / В.В.Поєдинок // Проблеми правового забезпечення підприємництва в Україні. – 2011. – №10. – С.141–144. – Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ppip/2011_10/Poedinok.pdf; 8.Рудь Л.П. Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні / Л.П.Рудь // Комунальне господарство міст: наук. –техн. зб. – 2010. – №96. – С.143-148. – Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/kgm_econ/2010_96/staty_96/143-148.pdf; 9.Стадницька О.М. Державне регулювання інвестиційною діяльністю через фондовий ринок / О.М.Стадницька // Вісн. Бердян. ун-ту менеджменту і бізнесу. – 2011. – №2. – 44–47 – Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vbumb/2011_2/6.pdf ; 10.Чернуха М.М. Державне регулювання інвестиційною діяльністю в Україні / М.М.Чернуха // Держава і право: зб. наук. праць. – 2011. – Вип. 51. – С.290–296. – Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/dip/2011_51/04_05.pdf. Еще больше литературы Вы найдете в электронном каталоге в рубрике інвестиційна діяльність в Україні и в традиционном систематическом каталоге за разделителем с индексом У263 Инвестиции (ящ. №869).
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: середа березня 14, 2012 8:28 am    Тема : Re: Економіка. Фінанси

Запитання:
Здравствуйте! Необходима помощь с поиском литературы для курсовой работы: "Государственное управление в сфере культуры"


Відповідь:
Добрый день! Рекомендуем следующую литературу: 1.Батіщева О.С. Державне управління розвитком національної культури в умовах глобалізації: автореф. дис... канд. наук з держ. упр. / О.С. Батіщева; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Л., 2007. — 20 с. – Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07boskug.zip; 2.Вейсова В.Е. Суперечності і труднощі в управлінні культурою в умовах перехідного українського суспільства / В.Е.Вейсова // Культура України: зб. наук. праць / ХДАК. – 2010. – Вип.31. – С.170-178. – Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ku/2010_31/ku31-1-17.pdf; 3.Карлова В.В. Державна політика у сфері культури: сутність та особливості реалізації в сучасних умовах: автореф. дис... канд. наук з держ. упр. / В.В. Карлова; Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2003. — 20 с. – Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03kvvrsu.zip; 4.Ліснича В.М. Формування системи управління культурою в Україні: 1991-2004 рр. / В.М.Ліснича // Вісник Держ. академії керівних кадрів культури і містецтв. – 2011. – №4. – С.50-53. – Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vdakk/2011_4/13.pdf; 5.Малімон В.І. Культурна політика держави як чинник реформування суспільства: автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / В. І. Малімон; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2011. — 20 с. – Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2011/11MVICHR.zip; 6.Матвеїчева Ю.О. Держава та культура: межі втручання та напрями взаємодії / Ю.О.Матвеїчева // Вісник Держ. академії керівних кадрів культури і містецтв. – 2011. – №4. – С.102-104. – Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vdakk/2011_4/25.pdf; 7.Сушко А. І.Політика держави у формуванні культури громадянського суспільства:вибір стратегії /А.Сушко // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць / Керівник авт. кол. С. В. Ківалов; відп. за вип. Л. І. Кормич. – 2011. – Вип. 43. –С.10-15. – Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/App/2011_43/Sushko.pdf; 8.Фесенко Н.С. Державне регулювання розвитку культури на регіональному рівні: автореф. дис... канд. наук з держ. упр. / Н.С. Фесенко; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. – Х., 2006. – 18 с. – Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06fnskrr.zip. Также посмотрите разделы традиционного систематического каталога: У497 Экономика культуры, науки, просвещения (ящ.№901) и Ч114(4УКР)Организация культурного строительства в Украине (ящ.№1004).
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: понеділок березня 12, 2012 12:32 pm    Тема : Re: Економіка. Фінанси

Запитання:
литература на тему "Финансовые ресурсы предприятий и источники"


Відповідь:
Добрый день! Предлагаем осуществить самостоятельный поиск литературы в электронном каталоге по рубрике финансы предприятий. Получите 207 документов для просмотра. Удачи в поиске!
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: середа лютого 15, 2012 2:10 pm    Тема : Re: Економіка. Фінанси

Запитання:
Здравствуйте! Необходима помощь с поиском литературы для курсовой работы: "Государственное управление в сфере образования"


Відповідь:
Добрый день! Материал о государственном управлении в сфере образования смотрите в следующих источниках: 1.Андрущенко В. Державно-громадський характер управління освітою: [нова модель системи управління освітою] /В. Андрущенко. // Вища освіта України. – 2011. – № 3. – С.5-8; 2.Асаул А.Н. Управление высшим учебным заведением в условиях инновационной экономики: научное и учебно-методическое справочное пособие /А.Н.Асаул, Б.М.Капаров. – СПб.: Гуманистика, 2007. – 277 с. – Библиогр.: с.253-262 (201 назв.); 3.Крижко В.В. Антологія аксіологічної парадигми управління освітою: навч. посібник /В.В.Крижко. – К.: Освіта України, 2005. – 434 с. – Бібліогр.: с.403-431 (421 назв.); 4.Куклін О.В. Економічні аспекти вищої освіти /О.В.Куклін. – К.: Знання України, 2008. – 331 с. – Бібліогр.: с.298-331 (433 назв.); 5.Лебідь Є. Державно-громадський тип управління освітою : європейський досвід та українські реалії /Є. Лебідь // Наука і суспільство. – 2009. – № 11/12. – С. 9-13; 6.Лунячек В.Е. Державне управління освітою: підручник для вузів /В.Е.Лунячек. – Х.: Гімназія, 2010. – 286 с.; 7.Пархоменко Є. Державне регулювання /Є. Пархоменко // Освіта і управління. – 2011. – Т. 14, (№ 2-3). – С. 55-58; 8.Тимошенков И.В. Система образования в зеркале экономической науки /И.В.Тимошенков. – Х.: Изд-во НУА, 2005. – 295 с. – Библиогр.: с.262-295; 9.Швець Д. Управління вищою освітою та напрямки реформування освітньої системи в Україні: [розглянуто характеристики засадничих моделей державного та недержавного управління вищою освітою в умовах розширення сфери впливу Болонської системи] /Д. Швець. // Соціальна психологія. – 2011. – № 4. – С.123-132; 10.Яременко Л. Фінансування як функція управління вищою освітою: [розглянуто теоретичні та методичні засади фінансування вищої освіти в Україні. Визначено функції управління вищою освітою. Охарактеризовано систему державного управління вищою освітою в Україні] /Л. Яременко. // Рідна школа. – 2010. – № 12. – С.33-35. Еще больше литературы Вы найдете в разделах традиционного систематического каталога под индексами У497.4 Экономика образования (ящ.№901) и Ч430 Организация образования (ящ.№1015).
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: понеділок лютого 13, 2012 12:20 pm    Тема : Re: Економіка. Фінанси

Запитання:
Здравствуйте!Помогите, пожалуйста, с литературой для реферата на тему: "Тенденции современного рынка труда в Украине"


Відповідь:
Добрый день! Предлагаем посмотреть статьи: 1.Батченко Л.В. Ринок праці в Україні: стан і перспективи розвитку: [про стан розвитку ринку праці в Україні, останні перетворення та чинники, що впливають на його функціонування. Визначено перспективи й тенденції розвитку ринку праці в Україні] /Л.В. Батченко, М.М. Дєліні. // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 6. – С.157-163; 2.Гастарбайтери – "рятівне коло" для української економіки?: Україна явно недооцінює свій експортний потенціал – робочу силу. Велика частка співвітчизників працюють за кордоном нелегально, це позначається на їхніх доходах. Якби вони відчували підтримку з боку української влади, що полягає у визнанні на світовому ринку праці, то ефект для нашої економіки від гастарбайтерських грошових потоків був би набагато значнішим /матеріали підготували Лідія Качан і Василь Берлінський. // Людина і праця. – 2011. – № 5. – С.21; 3.Гук Н.А. Посилення інтелектуалізації праці та тенденції її структурних зрушень в Україні: [про структурні зміни у зайнятості населення, що супроводжуються процесом інтелектуалізації та підвищенням питомої ваги працівників розумової праці. Визначено основні причини зниження творчої активності працівників. Окреслено майбутні очікувані траекторії розвитку українського ринку праці] /Н.А. Гук. // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 2. – С.125-130; 4. Зінкевич Н. Тенденції українського ринку праці під впливом світової фінансової кризи: [детальний аналіз сучасних тенденцій українського ринку праці та вплив запроваджених антикризових заходів у сфері зайнятості на стримування безробіття та повернення незайнятих громадян до продуктивної зайнятості] /Н. Зінкевич. // Україна: аспекти праці. – 2010. – № 3. – С.10-15; 5. Маршавін Ю. Генеза ринку праці України: [досліджуються закономірності зародження й еволюції ринків праці в контексті становлення і розвитку ринкової економіки в Європі] /Ю. Маршавін. // Україна: аспекти праці. – 2010. – № 2. – С.14-19; 6.Федоренко В.Г. Ринок праці та соціально-економічна політика в Україні: [соціально-економічне регулювання сучасного ринку праці] /В.Г. Федоренко. // Економіка та держава. - 2010. - № 10. - С.62-64. Также обратитесь к рубрикам традиционного систематического каталога У9(4УКР)240 Трудові ресурси України (ящ.№911) и рынок труда в Украине электронного каталога, в которых найдете много литературы по Вашей теме.
Вверх
alla

ЗапитанняНаписане: вівторок грудня 06, 2011 9:51 am    Тема : Re: Економіка. Фінанси

Запитання:
Помогите, пожалуйста, найти статьи по теме:"Организационная структура управления"


Відповідь:
Добрый день! Подборка материалов по интересующей Вас теме и ссылки на полнотекстовые статьи обнаружилась в Интернете по адресу: http://corpsite.ru/(X(1)S(gfipida5n5hwbk55ptkp3x2r))/Resources/Consulting/Structure/Default.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
Также рекомендуем Вам посмотреть следующие страницы: http://softkey.info/reviews/review8481.php, http://www.betec.ru/index.php?id=27&sid=01
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: п'ятниця грудня 02, 2011 11:26 am    Тема : Re: Економіка. Фінанси

Запитання:
Помогите пожалуйста найти материал по такому вопросу-Социальная защита населения в странах с переходной экономикой


Відповідь:
Добрый день! Пожалуйста, посмотрите: 1.Антоненко О.І. Визначення поняття «соціальний захист населення» /О.І.Антоненко // Вісник Харк. нац. ун-ту імені В.Н.Каразіна. – 2006. – №719: Економічна серія. – С.8-12; 2.Антропов В. Социальные проблемы. Модели социальной защиты в странах ЕС /А.Антропов // Мировая экономика и международные отношения. – 2005. – №11. – С.70-77; 3.Борецька Н.П. Соціальний захист населення на сучасному етапі: стан і проблеми : монографія /Н.П.Борецька. – Донецьк: Янтра, 2001. – 351 с. – Бібліогр.: с.322-351 (435 назв); 4.Непомнящий А.М. Социальная защита населения в условиях рыночных преобразований экономики /А.М.Непомнящий // Вісник Харк. нац. ун-ту імені В.Н.Каразіна. – 2002. – №575: Економічна серія (Электронная версия для интранет-сети). – С.76-81;5.Понеделко Г. Европа: новые реалии. Испания: социальное измерение демократических преобразований /Г.Понеделко // Мировая экономика и международные отношения. – 2004. – №1. – С.80-88; 6.Рустамов Э. Этапы экономического развития республики Азербайджан /Э.Рустамов // Мировая экономика и международные отношения. – 2010. – №3. – С.82-95; 7.Сильвестров С.Н. Пятидесятилетие Евросоюза: от общего рынка к социальной Европе /С.Н.Сильвестров // ЭКО. Всероссийский экономический журнал. – 2007. – № 7. – С.37-55; 8.Стрежнева М. Проблемы социальной политики В Европейском Союзе /М.Стрежнева // Мировая экономика и международные отношения. – 2006. – №8. – С.22-31. Больше литературы Вы найдете в электронном каталоге под рубрикой «социальная защита населения».
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: п'ятниця листопада 25, 2011 8:17 am    Тема : Re: Економіка. Фінанси

Запитання:
Подскажите, пожалуйста, литературу и статьи в журналах, которые наиболее полно помогли бы раскрыть тему реферата:Мягкая составляющая в менеджменте (на примере Арабских стран)


Відповідь:
Добрый день! Предлагаем следующую литературу: 1.Липов В.В. Міжнародна економіка: структурно-цівілізаційні основи розвитку: навч. посібник /В.В.Липов – Х.: Вид-во ХНЕУ, 2007. – 208 с.; 2.Исламский мир: «отстающее развитие» и мусульманский радикализм: [Публикация 3-го научного семинара «Современные проблемы развития»] //Мировая экономика и международные отношения. – 2008. – №1. – С.89-103; 3.Лабинская И. События в Северной Африке и на Ближнем Востоке: причины и следствия /И.Лабинская //Мировая экономика и международные отношения. – 2011. – №8. – С.52-66; 4.Мелкумян Е. Расширенный Ближний Восток: цели и направления реформ /Е.Мелкумян //Мировая экономика и международные отношения. – 2006. – №10. – С.88-95; 5.Мельянцев В.А. Арабо-исламский мир в 1980-2000-е гг.: тенденции и противоречия экономического и социального развития / В.А.Мельянцев // Вестник Моск. ун-та. Сер.13. Востоковедение. – 2011. – №2. – С.3-49; 6.Мирский Г. Мировые цивилизации в глобализирующемся мире. Исламская цивилизация в глобализирующемся мире /Г.Мирский //Мировая экономика и международные отношения. – 2004. – №6. – С.29-37; 7.Подцероб А.Б. Арабские страны в системе международных отношений /А.Б.Подцероб //Вестн. Моск. ун-та. Сер.25. Международные отношения и мировая политика. – 2011. – №1. – С.76-97; 8.Рашковский А. Мировые цивилизации в глобализирующемся мире. Ислам в динамике глобальной истории /А.Рашковский // Мировая экономика и международные отношения. – 2004.– №6. – С.21-27; 9.Сапронова М. Арабский мир: новые векторы политического развития /М.Сапронова //Мировая экономика и международные отношения. – 2008. – №12. – С.91-101; 10.Чернега О.Б. Міжнародні стратегії економічного розвитку: навч. посібник. – 2-ге вид., оновл. і доп. /О.Б.Чернега, А.А.Семенов, В.С.Білозубенко. – Львів: «Магнолія 2006», 2009. – 346 с. Полные тексты журнальных статей можно посмотреть в электронном виде в универсальной базе данных "Издания по общественным и гуманитарным наукам" от компании EastView. Доступ к ресурсу – со всех компьютеров, подключенных к сети университета. Обращайтесь в центр Интернет (ком. 9-13), который работает с 10 до 17.00.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: п'ятниця листопада 11, 2011 12:26 pm    Тема : Re: Економіка. Фінанси

Запитання:
Подскажите, пожалуйста, литературу и статьи в журналах, которые наиболее полно помогли бы раскрыть тему реферата: Особенности менеджмента в скандинавских странах (Финляндия, Швеция, Швейцария )


Відповідь:
Добрый день! Надеемся, следующие источники помогут Вам в подготовке реферата: 1.Льюис Р.Д. Деловые культуры в международном бизнесе: От столкновения к взаимопониманию: пер. с англ. /Р.Д.Льюис, Т.А.Настик, П.Н.Шихирев. – 2-е изд. – М.: Дело, 2001. – 446 с. – Библиогр.: с.424-426; 2.Пивоваров С.Э. Шведская модель менеджмента //Сравнительный менеджмент /Под ред. С.Э.Пивоварова. – СПб.: Питер, 2006. – С.272-285; 3.Холден Н.Дж. Кросс-культурный менеджмент. Концепция когнитивного менеджмента: учеб. пособие для студентов…/Н.Дж.Холден; Пер. с англ. Под ред. проф. Б.Л.Еременина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 384 с.; 4.Родченко В.В. Международный менеджмент: учеб. Пособие / В.В.Родченко – 2-е изд. стереотип. – К.: МАУП, 2002. – 240 с. – Режим доступа: http://studentbooks.com.ua/content/view/1021/42/1/0/
P.S. По-моему, Швейцария не относится к т. н. скандинавским странам.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: п'ятниця листопада 11, 2011 8:18 am    Тема : Re: Економіка. Фінанси

Запитання:
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, литературу, которая наиболее полно помогла бы раскрыть тему курсовой работы "Бюджетный дефицит, его последствия и способы покрытия" по курсу "Макроэкономика". Большое спасибо!


Відповідь:
Добрый день! Вот что мы хотим Вам предложить: 1.Гладченко Л.П. Оптимізація бюджетного дефіциту: західна теорія і практика: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.04.01 : / Л.П.Гладченко. - К. : Б.в., 2004 . – 20 с.; 2.Кодацький В.П. Зниження бюджетного дефіциту в умовах ринку: [Бюджетний дефіцит можна змінити за рахунок зміни напрямів інвестування державних ресурсів в галузі народного господарства з метою підвищення їх фінансової віддачі] // Економіка. Фінанси. Право. – 2005. – № 6. – С.16–18; 3.Кудряшов В.П. Фінансування бюджету та економічне зростання: [Розглянуто фінансовий стан фінансування бюджетного дефіциту в Україні. Визначено підходи до формування обсягів та структури дефіциту державного бюджету, проблеми забезпечення економічного зростання] // Фінанси України. – 2007. – № 9. – С.98-111; 4. Макаренко Є.В. Бюджетний дефіцит в умовах світової фінансової кризи: [розглянуто теоретичні основи виникнення та покриття бюджетного дефіциту держави. Проаналізовано рівень і методи покриття бюджетного дефіциту урядами різних країн світу та України в період світової фінансової кризи. Розглянуто шляхи реалізації ефективної бюджетної політики у різних країнах світу] /Є.В. Макаренко. // Економіка та держава. – 2010. – № 10. – С.72–74; 5.Машко А. I. Дефіцит державного бюджету: причини, наслідки та управління: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 : / А.І.Машко. - Тернопiль : Б.в., 2010 . – 20 с.; 6.Печенюк Н.М. Проблема управління зовнішнім державним боргом України та шляхи її вирішення: [проаналізовано динаміку та структуру зовнішнього державного боргу України за останні роки. Визначено проблеми управління зовнішньою державною заборгованістю та основні шляхи її вирішення] /Н.М. Печенюк. // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 7. – С.274–282; 7.Полозенко Д.В. Бюджетний дефіцит України в державному бюджеті Росії в середині ХІХ - на початку ХХ століття: [досліджено природу і причини бюджетного дефіциту імперіалістичної Росії. Проаналізовано стан державного бюджету України в середині ХІХ - на початку ХХ століття із сучасної точки зору. Визначено відмінності у структурі дохідної й видаткової частин бюджетів України та Росії] /Д.В. Полозенко, Г.О. П’ятаченко, М.Д. Пасічний. // Фінанси України. - 2010. – № 11. – С.111–120; 8.Сухань В.А. Взаимосвязь между дефицитом бюджета и инфляциец в Украине /В.А.Сухань //Вісник Харк. нац. ун-ту імені В.Н.Каразіна. – 2008. – №802: Економічна серія. – С.50-54; 9.Сова О.Ю. Сутність та види дефіциту державного бюджету: [Розглянуто основні види бюджетного дефіциту. Досліджено вплив дефіциту державного бюджету на ефективність економіки, запропоновано шляхи подалання його різних видів] // Фінанси України. – 2005. – № 9. –С.20–24; 10.Сова О. Ю. Фінансовий механізм управління дефіцитом державного бюджету України: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.08 : / О.Ю.Сова. – К. : Б.в., 2011 . – 20 с.; 11.Ярошенко Ф.О. Бюджетні дефіцити як інструмент посткризового відновлення світової економіки: [проаналізовано наслідки фінансово-економічної кризи та посткризове відновлення світової економіки. Окреслено тенденції розвитку й напрями зміни архітектури сучасного світового ринку. Розглянуто основні виклики забезпеченню стабілізації національної економіки та надано пропозиції щодо їх подолання] /Ф.О. Ярошенко. // Фінанси України. – 2011. – № 1. – С.3–12.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: вівторок листопада 08, 2011 1:49 pm    Тема : Re: Економіка. Фінанси

Запитання:
Підкажіть,будь ласка, у яких джерелах можна знайти матеріали для курсової з теми "система міжнародного поділу праці"


Відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо статті: 1.Даміров Я. ТНК як фактор включення національних господарств до світової економіки: [Вирішальним фактором ефективності ТНК виступає міжнародне виробництво товарів і послуг, яке являє собою випуск продукції на основі інтернаціоналізації ресурсів виробництва і міжнародного поділу праці] /Я.Даміров // Економіка України. - 2007. - № 5. - С.67-74; 2.Николаев М.А. Внутриотраслевые факторы развития международного разделения труда /М.А.Николаев // Вестн. Моск. ун-та. Сер.5. География. – 2009. – №5. – С.12-21; 3.Пасічна О.Ю. Структурний підхід до формування зовнішньо-економічної стратегії держави в умовах глобалізації: [Визначено та охарактеризовано особливості основних структурних елементів зовнішньоекономічної стратегії держави в умовах глобалізації світогосподарського розвитку] /О.Ю. Пасічна. // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 3. - С.17-27; 4.Ткаченко М. Глобальные вызовы для мирового рынка труда /М.Ткаченко //Мировая экономика и международные отношения. – 2011. – №10. – С.51-58; 5.Шишков Ю. Мир в начале тысячелетия. Международное разделение производственного процесса меняет облик мировой экономики /Ю.Шишков // Мировая экономика и международные отношения. – 2004. – №10. – С.15-25; 6.Шишков Ю. Эволюция теорий международного разделения труда /Ю.Шишков // Мировая экономика и международные отношения. – 2009. – №2. – С.13-18; 7. Фліссак А. Зовнішньоекономічні представництва країни за кордоном: міжнародний досвід та українські перспективи реформування: [Інтеграція економіки України в систему міжнародного поділу праці передбачає збільшення присутності українських підприємств на світовому ринку] /А.Фліссак // Економічний часопис - XXI. - 2005. - № 11-12. - С.8-12.
Пошук книг Ви можете здійснити самостійно, скориставшись електронним каталогом, який знаходиться на сайті нашої бібліотеки. У полі "рубрика" введіть международное разделение труда.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: п'ятниця жовтня 28, 2011 9:52 am    Тема : Re: Економіка. Фінанси

Запитання:
Подскажите, пожалуйста, литературу и статьи в журналах, которые наиболее полно помогли бы раскрыть тему курсовой по макроэкономике:"Кредитно-денежная политика государства и особенности ее осуществления в Украине"


Відповідь:
Добрый день! Предлагаем Вам следующие статьи: 1.Бойко Д.І. Використання норм обов'язкових резервів у грошово-кредитній політиці України: [досліджено особливості застосування норм обов'язкових резервів для комерційних банків України як одного з основних інструментів грошово-кредитної політики] /Д.І. Бойко, О.О. Коковіхіна. // Екон. часопис - XXI. - 2011. - № 3/4. - С.45-47; 2.Бурлачков В. Особливості сучасних економічних процесів і грошово-кредитна політика: [обов'язкова умова проведення ефективної грошово-кредитної політики - урахування особливостей і напрямів еволюції сучасних економічних процесів] /В. Бурлачков. // Економіка України. - 2010. - № 4. - С.16-21; 3.Гаєць В.М. Посткризові перспективи та проблеми розвитку економік України й Росії: (макроекономічний спектр): [проведено посткризовий аналіз ключових проблем розвитку економіки України й Росії як у середньо-, так і в довгостроковій перспективах, у плані бюджетної та грошово-кредитної політики. Окремо розглянуто суперечності розвитку економіки в довгостроковій перспективі та виклики, пов’язані з формуванням інформаційного суспільства й економіки знань] /В.М. Гаєць. // Фінанси України. - 2011. - №2. – С.11-23; № 3. - С.3-18; 4.Горник В.Г. Грошово-кредитна політика як чинник впливу на конкурентоспроможність національної економіки: [обгрунтовано основні засади грошово-кредитної політики. Оцінено можливі зміни у зовнішній та внутрішній політиці, в зовнішньоекономічній ситуації, що можуть мати відчутний вплив на грошово-кредитну сферу] /В.Г. Горник. // Економіка та держава. - 2011. - № 4. - С.93-96; 5.Жулінська К.М. Сутнісно-структурне визначення грошово-кредитного механізму: [досліджено погляди науковців на сутність грошово-кредитного механізму. Застосовано системний підхід до аналізу даного поняття та досліджено його структуру] /К.М. Жулінська. // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 6. - С.215-220; 6.Коваленко Л.О. Модель гармонізації бюджетної і грошово-кредитної політик, орієнтована на розвиток: [про необхідність гармонізації грошово-кредитної та бюджетної політики для подолання негативних наслідків фінансово-економічної кризи та підвищення рівня фінансової безпеки країни в цілому. Обгрунтовано механізм реалізації й узгодження бюджетної та грошово-кредитної політик] /Л.О. Коваленко, О.В. Абакуменко. // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 7. - С.241-251; 7.Кодацький В.П. Грошово-кредитні системи країн Європейського Союзу: [Вивчення досвіду функціонування грошово-кредитних систем ЄС, а також можливостей його використання на Україні з метою прискорення соціально-економічного розвитку держави, значного підвищення рівня життя українського народу] /В.П. Кодацький. // Економіка. Фінанси. Право. - 2009. - № 9. - С.11-14; 8.Міщенко С.В. Проблеми оцінки впливу стабільності функціонування грошово-кредитної сфери на економічну безпеку країни: [досліджено основні напрями, критерії формування системи індикаторів безпечного функціонування грошового ринку. Обгрунтовано пропозиції щодо створення такої системи та розвитку сфери грошово-кредитних відносин] /С.В. Міщенко. // Фінанси України. - 2010. - № 7. - С.35-49; 9.Рябініна Л.М. Чи є в Україні грошово-кредитна політика?: [досліджується проблема формування та реалізації в Україні грошово-кредитної політики як стратегічного плану розвитку грошово-кредитних відносин на довгострокову перспективу. Розкрито суттєві відмінності та взаємозв'язок грошово-кредитного регулювання і грошово-кредитної політики] /Л.М. Рябініна. // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 11. - С.205-213; 10.Сомик А.В. Умови середовища реалізації грошово-кредитної політики в Україні: [Проаналізовано сучасне середовище реалізації монетарної політики Національного банку України, узагальнено чинники, що його формують, та визначено особливості їх впливу на ефективність грошово-кредитної політики й антикризових заходів НБУ. Запропоновано напрями вдосконалення середовища реалізації монетарної політики в умовах фінансово-економічної кризи] // Фінанси України. - 2009. - № 6. - С.39-52; 11.Філатова О.В. Теоретичні та прикладні аспекти державного управління грошово-кредитною політикою: [Визначено та розкрито сутність державного управління грошово-кредитною політикою. Побудовано структуру системи державного управління грошово-кредитною політикою і визначено її основні композиційні елементи] /О.В. Філатова. // Економіка та держава. - 2009. - № 7. - С.63-68.
Что касается книг, предлагаем осуществить самостоятельный поиск литературы в электронном каталоге по рубрике "кредитно-денежная политика" или в традиционном систематическом каталоге в разделе У262-18 Кредитно-денежная политика (ящ.№867)
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: понеділок жовтня 24, 2011 10:39 am    Тема : Re: Економіка. Фінанси

Запитання:
Подскажите, пожалуйста, литературу и статьи в журналах, которые наиболее полно помогли бы раскрыть тему курсовой по макроэкономике: "Государственный долг,его сущность и причины образования"


Відповідь:
Добрый день! Предлагаем посмотреть следующие публикации: 1.Богдан Т.П. Управління державним боргом і макрофінансові ризики в економіці України: [здійснено прогнозні розрахунки боргової динаміки і зроблено висновок про необхідність значного скорочення дефіциту бюджету для утримання боргової стійкості в середньостроковому періоді. Акцентовано увагу на проблемах, пов’язаних із припливом іноземного капіталу до економіки України, та засобах макроекономічної політики, спрямованих на нівелювання деструктивних наслідків переливів іноземного капіталу] /Т.П. Богдан. // Фінанси України. - 2011. - № 1. - С.13-22; 2. Вахненко Т.П. Особливості формування державного боргу та управління його складовими в період фінансової кризи: [Виявлено міжнародні тенденції та фактори накопичення державного боргу під час світової фінансової кризи. Запропоновано підходи до управліня умовними зобов’язаннями уряду як основним чинником розростання державного боргу в кризових умовах. Йдеться про заходи регулювання та питаннях розробки ефективної боргової стратегії як ключових елементів системи антикризового управління в Україні] // Фінанси України. - 2009. - № 6. - С.14-28; 3.Евстигнеева Л. Несводимость и макроэкономика / Л.Евстигнеева, Р.Евстигнеев // Вопросы экономики. – 2007. - №3. – 95-107; 4. Кириченко О.А. Сучасні теорії управління зовнішньою заборгованістю: [Досліджено класифікацію зовнішнього боргу України, його структуру за валютою позики, строками її надання в розрізі організаційно-правової форми позичальників і кредиторів] /О.А. Кириченко, В.Д. Кудрицький. // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 7. - С.15-27; 5.Красс М. Модель управления динамикой государственного долга / М.Красс, С.Цвирко // Мировая экономика и международные отношения. – 2002. - № 4. – С.48-55; 6. Мних А.М. Механізм оцінки боргового тягаря в Україні як спосіб підвищення ефективності державних запозичень: [перевищення певного гранично допустимого обсягу державного боргу може спричинити проблеми щодо спроможності країни виконувати свої платіжні зобов'язання. Ефективність державних запозичень тісно повязана зі спроможністю держави виконувати свої платіжні зобов’язання. Чіткий механізм оцінки боргового тягаря допоможе уникнути дефолту] /А.М. Мних. // Економіка. Фінанси. Право. - 2010. - № 4. - С.14-17; 7.Паливода К. Зовнішні валютні запозичення - інвестиційне джерело чи перешкода на шляху інвестиційного процесу?: [Про зовнішній борг України, його обсяги, майбутні виплати з погашення і обслуговуваня та ступені небезпеки для макроекономічної стабільності держави] /Костянтин Паливода. // Банківська справа. - 2009. - № 6. - С.31-39; 8.Печенюк Н.М. Економічна безпека України в контексті управління зовнішнім боргом держави / Н.М.Печенюк //Актуальні проблеми економіки. – 2011. - №8. – С.132-141; 9.Соснин А. Тяжесть бремени государственного долга / А.Соснин // Мировая экономика и международные отношения. – 2002. - №1. – С.31-33; 10. Федосов В.М. Управління державним боргом у контексті ризик-менеджменту: [Розглянуто теоретичні засади сутності і природи державного боргу, особливості його формування та специфіку управління ним. Досліджено сутність, форми й методи боргового ризик-менеджменту, показано його новітні світові технології. Запропоновано деякі напрями вдосконалення в Україні управління державним боргом із урахуванням сучасних технологій боргового ризик-менеджменту] // Фінанси України. - 2008. - № 3. - С.3-33; 11. Царук О. Статистичний аналіз державного боргу України та оцінка його впливу на економіку: [Про державний борг як одну із складових державних фінансів країни з ринковою економікою. Про механізм державного боргу та управління ним] // Банківська справа. - 2007. - № 6. - С.52-59; 13.Ярошенко Ф.О. Бюджетні дефіцити як інструмент посткризового відновлення світової економіки: [проаналізовано наслідки фінансово-економічної кризи та посткризове відновлення світової економіки. Окреслено тенденції розвитку й напрями зміни архітектури сучасного світового ринку. Розглянуто основні виклики забезпеченню стабілізації національної економіки та надано пропозиції щодо їх подолання] /Ф.О. Ярошенко. // Фінанси України. - 2011. - № 1. - С.3-12. Посмотрите также рубрику *государственный долг*в электронном каталоге, который находится на сайте нашей библиотеки. Издания, которые Вас заинтересуют можно заказать на абонемент научной литературы или в читальный зал.
Вверх
   Віртуальний Бібліограф :: Архів
Сторінка 3 з 5