Правила користування довідково-бібліографічною службою "Віртуальний Бібліограф"
Культура. Мистецтво

 
   Віртуальний Бібліограф :: Архів
попередня тема :: наступна тема  
Відповідає Запитання - Довідка
oxana

ЗапитанняНаписане: понеділок вересня 30, 2013 12:15 pm    Тема : Re: Культура. Мистецтво

Запитання:
Здоровенькі були! Підскажіть, будь-ласка, літературу по темі музичне мистецтво епохи класицизму. Дякую!


Відповідь:
Доброго дня! Сподіваємося. ця література станє Вам у нагоді: 1.Браудо Е.М. Всеобщая история музыки. Т.2 . От начала XVIII ст. до середины XIX / Е.М.Браудо. - М. : ГИЗ ; Прометей, 1925. - X , 266 с.; 2.Бюкен Э. Музыка эпохи рококо и классицизма / Э.Бюкен ; пер. с нем. В.В.Микошо. - М.: Музгиз, 1934. - 271 с.; 3.Еременко К.А. Музыка от ледникового периода до века электроники : [в 2 кн.] / К.А.Еременко. - М. : Сов. композитор, 1991; 4.История зарубежной музыки : [учеб. для муз. вузов : в 5 вып.]. Вып.3. Германия, Австрия, Италия, Франция, Польша с 1789 года до середины XIX века / В.Конен - 7-е изд., перераб. и доп. . - М. : Музыка, 1989. - 543 с. - Библиогр. : с.531-534; 5.Левашева О.Е. История русской музыки : учеб. для муз. вузов. Т.1 . От древнейших времен до середины XIX века / О.Е.Левашева, Ю.В.Келдыш, А.И.Кандинский. - 3-е изд., доп. - М. : Музыка, 1980. - 623 с. - Библиогр. : с.610-613.
Ще більше літератури Ви знайдете у систематичному традиційному каталозі у розділах за індексами Щ313(0)Всеобщая история музыкальной культуры (ящ.№1535) та Щ313(0)5 Музыкальная культура нового времени (XVI в.-1918 г.) (ящ.№1543). Нагадуємо, що оформити замовлення на ці видання треба у залі традиційного систематичного каталогу (кім 9-13), а працювати у ч/з №12 (вул. Університетська, 23).
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: п'ятниця квітня 12, 2013 10:23 am    Тема : Re: Культура. Мистецтво

Запитання:
Порадьте, будь ласка, літературу по темі курсової роботи "Історія вивчення мистецтвознавства у Київському університеті в XIX - на початку XX століття".


Відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо такі видання: 1.Биографический словарь профессоров и преподавателей имп. университета св. Владимира (1834—1884)/ под ред. В. С. Иконникова. — К. : Тип. имп. ун-та св. Владимира, 1884. — 818 с.; 2.Сторчай О. В.Мистецька освіта в Київському університеті (1834-1924 рр.) / О. В. Сторчай, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України ; наук.ред. В.В. Рубан . — К. : Щек, 2009 . — 335 с. — Бібліографія у примітках : с.202—335; 3.Художники України : енціклопедичний довідник / Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ ; редкол. : В. Д. Сидоренко (голова) та ін. — К. : Інтертехнологія, 2006. — 640 с.; 4.Шмагало Р. Т. Мистецька освіта в Україні середини XIX - середини XX століття: структурування, методологія, художні позиції : автореф.дис ... д-ра мистецтвознавства: 17.00.06 / Р. Т. Шмагало. — Львів : Б.в., 2005 . — 44 с.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: п'ятниця березня 15, 2013 8:35 am    Тема : Re: Культура. Мистецтво

Запитання:
Вивчення іконопису в Україні в XIX - на початку XX ст. література


ВІдповідь:
Доброго дня! Пропонуємо таку літературу: 1. Гах І. Сакральна тематика у творчості Антона Манастирського (співпраця з Греко-Католицькою Церквою та Національним музеєм у Львові) / І.Гах // Вісник Львів. нац. академії мистецтв. — 2009. — Вип.20. — С.216—224. — Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlnam/2009_20/Statti/19.pdf;
2.Ларіонова В. Йов Кондзелевич: ієромонах і геніальний митець / В.Ларіонова, Л.Борисович // Мистецтвознавство: зб. наук. праць. — 2007. — №1. — С.9—19. — Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/myst/2007_1/01.pdf; 3.Степовик Д.В. Історія української ікони X—XX століть / Д.В.Степовик. — 2-ге вид., стереотип. — К.: Либідь, 2004. — 440 с.; 4.Шевчук І.А. Вплив іконопису на художній авангард першої третини XX століття / І.А.Шевчук// Наукові записки НаУКМА. — 1999. — Т. 13. Теорія та історія культури. — С.64—68. — Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/naukma/Tik/1999_13/08_shevchuk_ia.pdf; 5.Шулика В.В. Поясные иконы св. Николая Чудотворца на Слобожанщине / В.В.Шулика //Культурна спадщина Слобожанщини: зб. наук. статей. — 2010. — Вип.23. — С.154—160. — Бібліогр.: 16 назв.; 6.Шулика В.В. Тронные образы Христа в иконописи Слобожанщины второй половины XIX—начала XX ст. / В.В.Шулика // Вісник ХДАДМ. — 2008. — №4. — С. 120—128. — Режим доступу:
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/VKhDADM/2008-4/08svvhbc.pdf; 7. Шулика В.В. Феномен «икона в иконе» в иконописи Слобожанщины второй половины XIX—начала XX в. / В.В.Шулика // Вісник ХДАДМ. — 2007. — №5. — С. 173—183. — Режим доступу:
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/VKhDADM/2007-5/07svvotc.pdf.
Також зверніться до розділів Щ146.56 Иконопись і Щ146.56(4УКР) Украинская иконопись (шухл.№1525) традиційного систематичного каталогу.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: вівторок грудня 11, 2012 8:58 am    Тема : Re: Культура. Мистецтво

Запитання:
Скажіть, будь ласка, чи є у фонді бібліотеки другий том дрогобицького збірника «Славістика» (2011 рік)?


Відповідь:
Доброго дня! Видання "Славістика. Т.2. Дмитрий Чижевский і європейська культура. Матеріали наукового семінару (Дрогобич, 24-25 червня 2005 р.) / за ред. Є.Пшеничного, Р.Мниха, В.Янцена. - Дрогобич : Коло, 2011" відсутне в фонді ЦНБ.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: п'ятниця березня 16, 2012 11:06 am    Тема : Re: Культура. Мистецтво

Запитання:
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, літературу з теми "Театральна критика на Лівобережжі др. пол. ХІХ - 1917р". Якщо це можливо, то без авторів І. Петровської, Ю.Ю. Полякової. Щиро вдячна!


Відповідь:
Доброго дня! Якщо виключити вказаних Вами авторів, можемо рекомендувати тількі цю книгу: Очерки истории русской театральной критики. Конец XIX-XX в. / [Ю.К.Герасимов, А.Я.Альтшуллер, С.К.Бушуева и др.] ; под ред. А.Я.Альтшуллера. - Л. : Искусство. ЛО, 1979. - 327 с.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: середа березня 14, 2012 1:39 pm    Тема : Re: Культура. Мистецтво

Запитання:
Здравствуйте, буду признательна, если вы окажете мне помощь в поиске источников и литературы ,по теме :"Цыганская культура" .Особенно интересующие меня разделы: вера цыган, обычаи, музыка ,литература ,цыганское искусство . Заранее спасибо.


Відповідь:
Добрый день! Вот что мы можем Вам предложить: 1.Бакленд Р. Цыгане: тайны жизни и традиции / Р.Бакленд ; пер. с англ. О.Перфильев. – М. : Гранд ; Фаир-Пресс, 2003. – 240 с.; 2.Баранніков О.П. Українські цигани / О.П.Баранніков. – К. : Вид-во ВУАН, 1931. – 60 с.; 3.Вентцель Т.В. Цыгане / Т.В.Вентцель, Н.Г.Деметр // Народы мира : историко-этногр. справочник / гл. ред. Ю.В.Бромлей. – М. : Сов. энциклопедия, 1988. – С.501–502; 4.Вентцель Т.В. Цыганский язык. (Севернорусский диалект) / Т.В.Вентцель. – М. : Наука, 1964. – 106 с. – Библиогр.: с.102–104; 5.Деметр Н.Г. Цыгане / Н.Г.Деметр // Народы и религии мира : энциклопедия / гл. ред. В.А.Тишков. – М. : Большая Российская энциклопедия, 2000. – С.611–612; 6.Деметр Н.Г. Цыгане / Н.Г.Деметр // Народы России : энциклопедия / гл. ред. В.А.Тишков. – М. : Большая Российская энциклопедия, 1994. – С.390–393; 7.Друц Е.А. Цыгане : очерки / Е.А.Друц, А.Н.Гесслер. – М. : Сов. писатель, 1990. – 331 с. Также обратитесь к разделам традиционного систематического каталога Т3(0=522.44) История цыган (ящ.№635) и Ш241(ЦЫГ)Цыганский фольклор (ящ.№1162).
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: п'ятниця березня 02, 2012 8:48 am    Тема : Re: Культура. Мистецтво

Запитання:
Подскажите пожалуйста литературу для курсовой работы по госсударственному и региональному управлению на тему "Державне та регіональне управлінння у сфері культури"


Відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо переглянути таку літературу: 1.Батіщева О.С. Державне управління розвитком національної культури в умовах глобалізації: автореф. дис... канд. наук з держ. упр. / О.С. Батіщева; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Л., 2007. — 20 с. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07boskug.zip; 2.Вейсова В.Е. Суперечності і труднощі в управлінні культурою в умовах перехідного українського суспільства / В.Е.Вейсова // Культура України: зб. наук. праць / ХДАК. – 2010. – Вип.31. – С.170-178. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ku/2010_31/ku31-1-17.pdf; 3.Карлова В.В. Державна політика у сфері культури: сутність та особливості реалізації в сучасних умовах: автореф. дис... канд. наук з держ. упр. / В.В. Карлова; Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2003. — 20 с. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03kvvrsu.zip; 4.Ліснича В.М. Формування системи управління культурою в Україні: 1991-2004 рр. / В.М.Ліснича // Вісник Держ. академії керівних кадрів культури і містецтв. – 2011. – №4. – С.50-53. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vdakk/2011_4/13.pdf; 5.Малімон В.І. Культурна політика держави як чинник реформування суспільства: автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / В. І. Малімон; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2011. — 20 с. – http://www.nbuv.gov.ua/ard/2011/11MVICHR.zip; 6.Матвеїчева Ю.О. Держава та культура: межі втручання та напрями взаємодії / Ю.О.Матвеїчева // Вісник Держ. академії керівних кадрів культури і містецтв. – 2011. – №4. – С.102-104. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vdakk/2011_4/25.pdf; 7.Сушко А. І.Політика держави у формуванні культури громадянського суспільства:вибір стратегії /А.Сушко // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць / Керівник авт. кол. С. В. Ківалов; відп. за вип. Л. І. Кормич. – 2011. – Вип. 43. –С.10-15. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/App/2011_43/Sushko.pdf; 8.Фесенко Н.С. Державне регулювання розвитку культури на регіональному рівні: автореф. дис... канд. наук з держ. упр. / Н.С. Фесенко; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. – Х., 2006. – 18 с. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06fnskrr.zip. Також зверниться до розділів традиційного систематичного каталога: У497 Экономика культуры, науки, просвещения (шухл.№901) та Ч114(4УКР)Организация культурного строительства в Украине (шухл.№1004).
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: п'ятниця вересня 16, 2011 11:48 am    Тема : Re: Культура. Мистецтво

Запитання:
доброго дня! пишу курсову на тему: "Культура повсякденності м.Харкова у ХІХ столітті". Що порадите? Дякую.


Відповідь:
Доброго дня! Радимо скористатися джерелами з фондів бібліотеки: 1.Быт и нравы харьковского общества //Багалей Д.И. История города Харькова за 200 лет его существования (1655-1905). Историческая монография. Т.2: репринт. изд. / Д.И.Багалей, Д.П.Миллер. - Х., 2004. - С.932-965; 2.Історія Слобідської України: науково-допоміжний бібліографічний покажчик / уклад. Г.М.Єрофєєва, В.О.Ярошик. - Х., 1993. - 244 с.; 3.Карпов В.П. Харьковская старина. Из воспоминаний старожила / В.П.Карпов. - Х., 2007. - 208 с.; 4.Маслійчук В. Провінція на перехресті культур: Дослідження з історії Слобідської України XVII-XIX ст. / В.Маслійчук. - Х., 2008. - 400 с.; 5.Неизвестный Харьков / О.Ю.Адам, А.А.Винтрович, Н.В.Катрунова и др. - Х., 2006. - 270 с. Також зверниться до розділу Т3(4УКР-4ХАР)-7 Культура. Ідеологія. Побут (шухл. №651) традиційного систематичного каталога.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: четвер вересня 15, 2011 10:50 am    Тема : Re: Культура. Мистецтво

Запитання:
Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, знайти літературу на тему: "Молодіжна культура Америки 50-60рр." Дякую


Відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо переглянути такі видання: 1.Бойчоров А.М. От "разбитого поколения" к контркультуре: (Парадоксы молодежного протеста в США) / А.М.Бойчоров. - Минск: Изд-во БГУ им. В.И.Ленина, 1982.- 142 с.; 2.Давыдов Ю.Н. Социология контркультуры: Инфантилизм как тип мировосприятия и социальная болезнь / Ю.Н.Давыдов, И.Б.Роднянская. - М.: Наука, 1980. - 284 с. - Библиогр.: с.260-262 (62 назв.); 3.Движение молодежи и студентов // Современные Соединенные Штаты Америки: энциклопедический справочник. - М.: Политиздат, 1988. - С.120-123; 4.Джаз // Америка: энциклопедия повседневной жизни. - М., 1998. - С.99-102; 5.Каграманов Ю.М. Культурная революция / Ю.М.Каграманов // Культурология. XX век: энциклопедия. Т.1. - СПб.: Университетская книга; ООО "Алетейя", 1998. - С.352-357; 6.Левикова С.И. Молодежная субкультура: учебное пособие / С.И.Левикова. - М.: Гранд; Фаир-Пресс, 2004. - 608 с. - Библиогр.: С.583-605; 7.Социология молодежи: энциклопедический словарь / Отв. ред. Ю.А.Зубок, В.И.Чупров. - М.: Academia, 2008. - 608 с.; 8.Хойбнер Т. Вызов неприкаянных: Модные волны и молодежные течения - теды, хиппи, панки, рокеры - в западном мире: пер. с нем. - М.: Молодая гвардия, 1990. - 301 с. Також зверниться до розділу традиційного систематичного каталога Ч110.552 Популярная культура. Массовая культура. Молодежная субкультура (шухл. №1003).
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: понеділок квітня 11, 2011 11:48 am    Тема : Re: Культура. Мистецтво

Запитання:
Скажіть, будь-ласка, яку літературу краще використати для написання доповіді на тему "Роль Харківського та Київського університетів в історії української культури"? Дякую.


Відповідь:
Доброго дня! Ця література допоможе підготувати доповідь: 1.Багалей Д.И. Краткий очерк истории Харьковского университета за первые сто лет его существования (1805-1905) / Д.И.Багалей, Н.Ф.Сумцов, В.П.Бузескул. – Х.: Тип. ун-та, 1906. – 329 с.; 2. Денисенко І.М. До 200-річчя Харківського університету: [Розвиток Харк. ун-ту як вогнища культури і освіти на Слобожанщині] / І.М.Денисенко //Краєзнавство. – 2005. – №1-4. – С.156-159. – Бібліогр.: 23 назви; 3.Заїкін В. Харківський університет: його роль в історії культурного і громадського життя на Україні / В.Заїкін // Березіль. – 1994. – №9-10. – С.155-162; 4.Киевский университет. Документы и материалы. 1834-1984 / Сост. В.А.Замлинский, А.А.Буравченков, А.В.Долинский и др.. – К.: Издат. объединение «Высшая школа», 1984. – 192 с.; 5.Киевский университет. 1834-1984 / Редкол. М.У.Белый, Л.В.Губерский, Я.С.Калакура и др. – К.: Издат. объединение «Высшая школа, 1984. – 204 с.; 6.Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Імена славних сучасників: довідково-бібліографічне видання / Авт.-упоряд. О.Матвійчук, Н.Струк. – К.: Світ успіху, 2004. – 288 с.; 7.Міхєєв В.К. Харківський державний університет як регіональний центр освіти: історія та сучасність / В.К.Міхєєв // Історія України: Маловідомі імена, події, факти: (Зб. ст.) – К., 1997. – Вип.2. – С.58-60; 8.Сергієнко Г.Я. Київський університет і Т.Г.Шевченко / Г.Я.Сергієнко, Є.С.Сєргіенко. – К.: Вид. об’єднання «Вища школа», 1984. – 128 с.; 9.Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна за 200 років / В.С.Бакіров, В.М.Духопельников, Б.П.Зайцев та ін. – Х.: Фоліо, 2004. – 750 с.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: середа березня 23, 2011 12:19 pm    Тема : Re: Культура. Мистецтво

Запитання:
Подскажите пожалуйста литературу по теме "Иконописные памятники Слобожанщины как исторический источник"?


Відповідь:
Добрый день! Посмотрите, пожалуйста следующие источники: 1.Безрукова Т.М. Озерянська ікона Божої матері: Краєзнавче дослідження / Т.М.Безрукова. - Х.: Золоті сторінки, 2002. - 56 с.; 2.Історія Харківської єпархії (До 200-річчя заснування): Бібліографічний покажчик / Харк. держ. наук. б-ка імені В.Г.Короленка, Харк. єпархія Української Православної церкви. - Х.: Бізнес-Інформ, 1999. - 331 с.; 3.Краснова И.В. Исследование иконы "Святой Матфей" из Чугуевского историко-художественного мемориального заповедника им. И.Е.Репина / И.В.Краснова //Науково-теоретичні здобудки Слобідської України: філософія, релігія, культура: Міжнар. наукова конф. 22-23 листопада 2000 року, Харків. - Х.: Курсор, 2000. - С.126-134; 4.Матвеенко М. История Харьковской епархии (1850-1988) / М.Матвеенко. - Х.: Б.и., 1999. - 226 с. - Библиогр. с.161-167 (141 назв.); 5.Онуфрий (Легкий). История Харьковской епархии (1799-2009) / Онуфрий (Легкий). - Х.: Майдан, 2009. - 447 с. - Библиогр.: с.25 (15 назв.); 6.Православная энциклопедия Харьковщины / Сост., отв. ред. А.Д.Каплин. - Х.: Майдан, 2009. - 562 с. - Библиогр. в конце статей; 7.Редин Е.К. Материалы к изучению церковных древностей Украины. Церкви города Харькова / Е.К.Редин. - Х., 1905. - 64 с.; 8.Степовик Д.В. Історія української ікони X-XX століть / Д.В.Степовик. - 2-е вид., стереотип. - К.: Либідь, 2004. - 440 с.; 9.Фомин П. Церковные древности Харьковского края. Историко-археологический очерк / П.Фомин. - Х., 1916 . - 181 с.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: п'ятниця березня 11, 2011 1:45 pm    Тема : Re: Культура. Мистецтво

Запитання:
Я пишу курсову на тему:"Развитие сюрреализма в контексте европейской живописи новейшего времени"прошу допомогти знайти літературу!Дякую!


Відповідь:
Добрый день! Надеемся Вам помогут следующие источники: 1.Андреев Л.Г. Сюрреализм / Л.Г.Андреев. – М.: Высшая школа, 1972. – 232 с. – Список лит.: с.230-231; 2.Куликова И.С. Сюрреализм в искусстве / И.С.Куликова. – М.: Наука, 1970. – 175 с.; 3.Модернизм: Анализ и критика основных направлений: [сб ст.] / Под ред. В.В.Ванслова, Ю.Д.Колпинского. – 3-е изд., доп. – М.: Искусство, 1980. – 311 с.; 4. Модернизм: Анализ и критика основных направлений: [сб ст.] / Под ред. В.В.Ванслова, М.Н.Соколова – [4-е изд.,перераб. и доп.] – М.: Искусство, 1987. – 302 с.; 5.Дали С. Дневник одного гения / Пер. с фр. – М.: Искусство, 1991. – 268 с.; 6.Дали С. Тайная жизнь Сальватора Дали, написанная им самим. О себе и обо всем прочем / Пер. с англ., исп., фр. Н.Р.Малиновская. – М.: Сварог и К, 1999. – 464 с.; 7.Рожин А.И. Сальвадор Дали: миф и реальность / А.И.Рожин. – М.: Республика, 1992. – 224 с.; 8.http://bibliotekar.ru/isk/3.htm – У истоков сюрреализма; 9.http://www.mavicanet.com/lite/rus/22181.html?sortby=8 – Живопись и графика: сюрреализм и дадаизм.9.http://www.mavicanet.com/lite/rus/22181.html?sortby=8 – Живопись и графика: сюрреализм и дадаизм.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: вівторок червня 29, 2010 12:03 pm    Тема : Re: Культура. Мистецтво

Запитання:
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста литературу по Культуре России к.17 - н.18 века.Зараннее спасибо!


Відповідь:
Добрый день! Пожалуйста посмотрите следующее: 1.Очерки русской культуры XVIII века: В 4 ч. / Гл. ред. Б.А.Рыбаков. - М.: Изд-во МГУ, 1985; 2.Краснобаев Б.И. Очерки истории русской культуры XVIII века: кн. для учителя /Б.И.Краснобаев. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 1987. - 319 с. - Библиогр.: С.316-318; 3.Наука и культура России XVIII столетия: сб. ст. / Ин-т истории естествознания и техники АН СССР. - Л., 1984. - 259 с.; 4.Деятели русской культуры XVIII века: Страницы биогр.: Рек. библиогр. указ. / Под ред. Б.И.Краснобаева. - М.: Книга, 1980. - 88 с.; 5.Русская культура XVII-XVIII веков в трудах советских исследователей: указ. лит. на рус. яз. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. - 396 с.; 6.Вайгачев С.А. "Обмирщение" русской духовной культуры XVII века: сущность процесса и его социокультурные истоки: К постановке проблемы /С.А.Вайгачев //Актуальные проблемы истории русской культуры. - М., 1991. - С.41-59; 7.Молева Н.М. Музыка и зрелища в России XVII столетия /Н.М.Молева //Вопросы истории. - 1971. - №11. - С.143-154; 8.Уткина Н.Ф. Наука нового времени и Россия XVIII века /Н.Ф.Уткина //Вопросы философии. - 1969. - №12. - С.118-128. Еще больше литературы Вы найдете в разделе Т3(2)46-7 Культура. Быт в Российском государстве в XVII-XVIII в. (ящ.№667) традиционного систематического каталога.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: вівторок травня 25, 2010 12:42 pm    Тема : Re: Культура. Мистецтво

Запитання:
Добрий день, потрібна літературу для написання диплому по темі: " Постать Богдана Хмельницького в мистецтві


Відповідь:
Доброго дня! Сподіваємося, наступні матеріали стануть Вам у нагоді:1.Косян В. Богдан Хмельницький та місця його діяльності у малюнках Т.Г.Шевченка //Дніпро. – 1954. – №3. – С.103-105; 2.Нечиталюк М. Образ Хмельницкого в украинском народном творчестве / М.Нечиталюк // Советская Украина. – 1954. – № 1. – С.172-177; 3.Добровольський В. Спогад: [Про виставу О.Корнійчука «Богдан Хмельницький»]; 4.Григорович Н.Н. «Богдан Хмельницкий» // Театральная энциклопедия: в 5 т. Т.1. – М.: Сов. энциклопедия, 1961. – С.612; 5.Якубович О. Савченко И.А.: [Про режиссера х/ф «Богдан Хмельницкий» (1941)] // Кинословарь: в 2 т. Т.2. – М.: Сов. энциклопедия, 1970. – Стлб.498-501; 6.[Хмельницкому Богдану памятник] // Киев: энциклопедический справочник / Под ред. А.В.Кудрицкого. – 2-е изд. – К.: Гл. ред. УРЭ, 1985. – С.675; 7.http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Idvu/2008_18/26.pdf – В.Токарев. Возвращение на пьедестал: исторический комментарий к фильму «Богдан Хмельницкий» (1941); 8.http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ros_fil/2008_2/14.html – Т.М.Марченко. Образ Богдан Хмельницкий в русской исторической драматургии романтизма; 9.http://100oper.nm.ru/147.html – краткое содержание оперы К.Ф.Данкевич «Богдан Хмельницкий».
Вверх
angel

ЗапитанняНаписане: четвер липня 12, 2007 4:24 pm    Тема : Культура. Мистецтво

Рубрика Культура. Мистецтво
Вверх
   Віртуальний Бібліограф :: Архів
Сторінка 1 з 1