Правила користування довідково-бібліографічною службою "Віртуальний Бібліограф"
Журналістика

 
   Віртуальний Бібліограф :: Архів
попередня тема :: наступна тема  
Відповідає Запитання - Довідка
oxana

ЗапитанняНаписане: вівторок грудня 02, 2014 9:26 am    Тема : Re: Журналістика

Запитання:
Добрый день, помогите подобрать литературу для курсовой работы по теме "Журналистика в блогосфере как новый феномен в массовой комунникации"? Заранее благодарна!


Відповідь:

Добрый день! Вот что нам удалось найти по теме Вашей работы: 1.Горошко Е.И.Блогосфера Уанета в контексте развития информационного общества в Украине / Е.И. Горошко // Вісн. Харк. нац. ун-ту імені В.Н.Каразіна – 2007. – №761: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. Вип.20 . – С.172–178; 2.Іщук С. М. Інтернет-комунікації в контексті культури інформаційного суспільства : автореф. дис ... канд. філос. наук: 09.00.04 / С. М. Іщук . – К. : Б.в., 2012 . – 20 с.; 3.Плещенко К. В. Ієрархічний розвиток блогосфери. Медіафілософський погляд [Електронний ресурс] / К. В. Плещенко // Інформаційне суспільство . – 2012. – Вип. 16. – С. 60–63. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/is_2012_16_13.pdf; 4.Плещенко К. В. Низова блогосфера як засіб індивідуального самовираження [Електронний ресурс] / К. В. Плещенко // Держава та регіони. Соціальні комунікації . – 2013. – № 2. – С. 97–101. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/drsk_2013_2_21.pdf; 5.Плещенко К. В.
Уточнена типологія блогосфери: низовий рівень [Електронний ресурс] / К. В. Плещенко // Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки . – 2013. – № 2–3. – С. 126–130. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/drgn_2013_2-3_26.pdf; 6.Присяжна Л. Специфіка блогосфери в контексті підвищення ефективності використання інформації [Електронний ресурс] / Л. Присяжна // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського . – 2011. – Вип. 32. – С. 141–148. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2011_32_15.pdf; 7.Рябоконь О. Політична блогосфера як мережева структура і її вплив на традиційні ЗМІ [Електронний ресурс] / О. Рябоконь // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського . – 2011. – Вип. 32. – С. 56–62. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2011_32_5.pdf; 8.Шутяк Л. М. Жанрово-стилістичні ознаки "нового журналізму” в українських інтернет-змі та блогосфері [Електронний ресурс] / Л. М. Шутяк // Держава та регіони. Соціальні комунікації . – 2013. – № 2. – С. 112–116. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/drsk_2013_2_24.pdf
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: п'ятниця жовтня 10, 2014 7:53 am    Тема : Re: Журналістика

Запитання:
Добрый день! Помогите подобрать литературу для написания курсовой работе по таким темам : 1. "Свобода массовой информации как гарантия информационной безопасности общества" , 2. "Проблемы манипулирования в обществе и роль в этом средств массовой информации и журналистики". 3. "Журналистика в блогосфере как новый феномен в массовой коммуникации" Заранее благодарна!


Відповідь:
Добрый день! По правилам нашей службы мы отвечаем только на один вопрос, содержащийся в Вашем запросе. Надеемся, что следующие источники помогут Вам подготовить работу по теме «Свобода массовой информации как гарантия информационной безопасности общества»: 1.Бордюгова Т.Г. Информационная безопасность личности в эпоху Интернет : социально-психологические аспекты / Т.Г. Бордюгова, М.М. Гинзбург // Вісник Харк. нац. ун-ту імені В.Н.Каразіна. – 2011 . – № 980 : Серія: Теорія культури і філософія науки. Вип.45 . – С.49–54; 2.Информация и общественное мнение: от репортажа в СМИ к реальным переменам : пер. с англ. / под ред. Румин Ислам ; пер. Т. Гутман . – М. : Альпина Паблишерз, 2010. – 292 с.; 3.Козлова М. М. Средства массовой информации: Исторический аспект : учебное пособие / М. М. Козлова . – СПб. : ИВЭСЭП ; Знание, 2009 . – 118 с. – Библиогр.: с.115–116 (31 назв.); 3.Пальм Н.Д. Специфика средств массовой коммуникации в глобализирующемся обществе / Н.Д. Пальм // Вісник Харк. нац. ун-ту імені В.Н.Каразіна . – 2009 . – № 860 : Серія: Теорія культури і філософія науки. Вип.37 . – С.128–131; 4. Почепцов Г. Г. Медиа: теория массовых коммуникаций : учебное пособие / Г. Г. Почепцов . – К. : Альтерпрес, 2008 . – 407 с.; 5.Рихтер А. Г. Свобода массовой информации в постсоветском пространстве / А. Г. Рихтер . – М. : Изд-во "ВК", 2007 . – 366 с. – Библиогр.: с.348–366; 6.Руснак О. В. Медіа-інформаційна безпека України : правові аспекти [Електронний ресурс] / О. В. Руснак // Стратегічні пріоритети . – 2013.– № 3. – С. 147–150. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/spa_2013_3_21.pdf; 7.Свобода А. А. Проблемы развития информационной сферы общества в ХХІ ст. и их влияние на организацию информационного обслуживания читателей универсальной научной библиотеки [Електронний ресурс] / А. А. Свобода // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития . – 2003.– Вып. 2.– С. 119–132. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bnan_2003_2_11.pdf; 8. Тихонова Л.А. Будущее информационное общество и проблемы демократии / Л.А. Тихонова // Вісн. Харк. нац. ун-ту імені В.Н.Каразіна. – 2002. – № 553 : Сер.: Теорія культури і філософія науки. (Електронна версія для інтранет-мережі). – С.26–36 ; 9. Ющук О. Інформаційна безпека користувачів мережі Інтернет [Електронний ресурс] / О. Ющук // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Культура і соціальні комунікації . – 2009. – Вип. 1. – С. 224–231. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoaksk_2009_1_29.pdf
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: середа жовтня 02, 2013 2:14 pm    Тема : Re: Журналістика

Запитання:
Доброго дня, підкажіть будь ласка, яку-небудь літературу , в якій би йшлося про засоби індивідуалізації та узагальнення в ЗМІ (більшою мірою про дієслова).Заздалегідь дуже дякую))


Відповідь:
Доброго дня! Сподіваємося, ця література Вам допоможе: 1.Коротич К.В. Про стратегію переконування в радянському дискурсі часів війни 1941–1945 рр. / К.В.Коротич // Актуальні проблеми слов’янської філологіі. – 2009. – Вип.22. – С.403–407. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Apsf_lil/2009_22/korotich.pdf; 2. Мединська Н.М. Проблема категорійного статусу дієслова / Н.М.Мединська // Studia linguistsca. – 2011. – Вип.5, ч.1. – С.126–135. – Бібліогр. : 29 назв. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/stling/2011_5_1/126_135.pdf; 3.Селиванова Е.А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации / Е.А.Селиванова – К. : Фитосоциоцентр, 2002. – 335 с.; 4.Серебрянська І.М. Функціонування безособових дієслівних форм у журналістському тексті / І.М.Серебрянська, Ю.С.Латковська // Філологічні трактати. – 2011. – Т.3, №1. – С.74–79. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/filtr/2011_1/11simfzt.pdf; 5.Солодка Л. Лексико-семантичне поле назв руху в газетних заголовках сучасних видань / Л.Солодка // Теле-та радіожурналістика. – 2010. – Вип.9, ч.2. – С.330–335. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Tir/2010_9_2/tele-and_radio_journalism-9-2-52.pdf; 6.Стадній А. Взаємозв’язок конотативного і денотативного компонентів у лексичному значенні дієслів / А.Стадній // Лінгвістичні студії. – 2009. – Вип.18. – С.119–123. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ls/2009_18/18.24_stadniy_konotat_denotat.pdf; 7.
Чуян С.О. Функціонування перехідних дієслів для передачі антропоцентричності текстів періодичного друку / С.О.Чуян // Нова філологія. – 2009. – Вип.35. – С.180–183. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/novfil/2009-35/180-183.pdf
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: понеділок березня 05, 2012 9:59 am    Тема : Re: Журналістика

Запитання:
Помогите найти литературу для написания реферета на тему "Международная федерация журналистов - международная организация Запада в борьбе против СССР. Спасибо.


Відповідь:
Добрый день! Пожалуйста, посмотрите: 1.Беглов С.И. Монополии слова. – 2-е доп. изд. / С.И.Беглов. – М.: Мысль, 1972. – 454 с.; 2.Кашлев Ю.Б. Массовая информация и международные отношения / Ю.Б.Кашлев. – М: Международные отношения, 1981. – 256 с.; 3.Корнилов Ю.Э. Крестоносцы «свободной прессы» / Ю.Э.Корнилов, Г.А.Кузнецов. – М.: Сов. Россия, 1985. – 112 с.; 4.Международная федерация журналистов // Международные неправительственные организации: справочник / гл. ред. А.С.Беляков. – М.: Наука, 1967. – С.402-403; 4. Международная федерация журналистов // Международные неправительственные организации и учреждения: справочник / отв. ред. В.С.Шапошников. – М.: Междунар. отношения, 1982. – С.221-222; 5.Официальный сайт Международной федерации журналистов (International Federation of Journalists): http://www.ifj.org; 6.Средства массовой информации за демократию: сб. основополагающих документов МФЖ / Международная федерация журналистов.– М.: Союз журналистов России, 1997. – 26 с. Также посмотрите литературу в традиционном систематическом каталоге под индексом Т3(0)63-72 Идеология (ящ.№633).
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: понеділок листопада 28, 2011 12:44 pm    Тема : Re: Журналістика

Запитання:
Допоможіть,будь ласка, знайти який-небудь матеріал стосовно мови засобів масової інформації ?


Відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо таку літературу: 1.Артамонова Г.Б. Медіатекст сучасних ЗМІ /Г.Б.Артамонова //Вісник Харк. нац. ун-ту ім. В.Н.Каразіна. – 2007. – №766: Філологія. – Вип. 51. – С.120-124; 2.Васина О.В. Текстуалізація життя як засіб репрезентації подій у масмедійному тексті /О.В.Васина //Вісник Харк. нац. ун-ту імені В.Н.Каразіна. – 2008. – №798: Сер.: Філологія. – Вип. 53. – С.291-297; 3.Малая О.Ю. Мови медіа: навч.-метод. посібник для вузів /О.Ю.Малая. – Х.: Вид-во ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2001. – 46 с. – Бібліогр.: с.33-41 (158 назв); 4.Михайленко Л.Л. Динаміка суспільно-політичної лексики української мови кінця XX – початку XXI століття (на матеріалі мови українських засобів масової інформації): автореф. … дис. канд. філол. наук: 10.02.01 /Л.Л.Михайленко. – К.: Б.в., 2009. – 18 с.; 5.Мова і стиль засобів масової інформації кінця XX – початку XXI ст. //Вісник Львів. ун-ту. Сер.: Журналістика. – 2003. – Вип.23. – С.37-43; 6.Особливості мови і стилю засобів масової інформації: навч. посібник для студентів ф-ту журналістики ун-тів. – К.: Вища школа, 1983. – 151 с.; 7.Рябініна О.К. Метатекстуальність у дискурсі сучасної української преси /О.К.Рябініна //Вісник Харк. нац. ун-ту імені В.Н.Каразіна. – 2006. – №745: Філологія. – Вип. 49. – С.56-58; 8.Соловйова О.С. Фразеологічні одиниці як засоби вираження комунікативно-прагматичного аспекту в газетно-публіцистичному дискурсі /О.С.Соловйова //Вісник Харк. нац. ун-ту імені В.Н.Каразіна. – 2009. – №873: Сер.:Філологія. – Вип. 58. – С.67-70. Також зверниться до розділу традиційного систематичного каталога Ш141.11-515 Мова газети (шухл.№1093).
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: п'ятниця листопада 04, 2011 12:35 pm    Тема : Re: Журналістика

Запитання:
Добрый день! Подскажите, где найти информацию про жизнь и деятельность А. А. Юзефовича. Спасибо!


Відповідь:
Добрый день! Предлагаем источники, где Вы найдете информацию о жизни и деятельности А.А.Юзефовича: 1.Багалей Д.И. История города Харькова за 250 лет его существования (с 1655 по 1905). Историческая моногр.: в 2 т. – Репринт. изд. /Д.И.Багалей, Д.П.Миллер – Х., 1993. – Т.2 – 973 с. Об А.А.Иозефовиче: с. 302, 306, 314, 550, 788, 789, 926; 2.Данилов В. Феномен пана Юзефовича /В.Данилов //Слобідський край. – 1991. – 24 січня, 25 січня; 3.Иозефович Александр Александрович //Парамонов А.Ф. Энциклопедия фамилий Харьковской губернии. Кн.1 / А.Ф.Парамонов. – Х.: ИД «Райдер», 2003. – С.112; 4.Коломієць Т.В. Розвиток освіти, науки та культури /Т.В.Коломієць, Д.М.Чорний //Історія міста Харкова XX століття. – Х.: Фоліо; Золоті сторінки, 2004. – С.64-65; 5.Михайлин І.Л. Газета «Южный край» (1880-1919) / І.Л.Михайлин //Нарис історії журналістики Харківської губернії. 1812-1917 /І.Л.Михайлин – Х.:Колорит, 2007. – Розд.6. – С.86-103; 6.Можейко И. Александр Александрович Иозефович /И.Можейко //100 знаменитых харьковчан /К.Э.Кеворкян, И.Ю.Можейко, В.К.Нестерук и др. – Х: Фактор, 2004. – С.114-116.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: понеділок жовтня 24, 2011 12:33 pm    Тема : Re: Журналістика

Запитання:
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, литературу для написания работы "Образ телеведущего". Спасибо!


Відповідь:
Добрый день! Надеемся, что данные публикации помогут Вам подготовить работу: 1.Адамьянц Т. Властелины рейтинга. Впечатления взрослой аудитории о телезвездах – 2010 / Т.Адамьянц //Журналист. – 2011. - №2. – С.35-36; 2.Вартанов А. Люди из «ящика»: смена кумиров //Журналист. – 2011. – №1. – С.33-34; 3.Гаймакова Б.Д. Мастерство эфирного выступления: учебн. пособие / Б.Д.Гаймакова, С.К.Макарова, В.И.Новикова, М.П.Оссовская. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 283 с.; 4. Мельник Г.С. Общение в журналистике: секреты мастерства / Г.С.Мельник. – СПб.: Питер, 2006. – 217 с.; 5.Мукусев В. Главное качество журналиста – умение сопереживать /Беседу вела К.Шувалова //Журналист. – 2011. – №5. – С.73-74; 6.Муратов С.А. Телевизионное общение в кадре и за кадром: учебн. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению и специальности «Журналистика» / С.А.Муратов. – М.: Аспект Пресс, 2007. – 202 с.; 7.Перипечина Г.В. Популярность телеведущего : как просчитать закономерность? / Г.В.Перипечина //Вестник Моск. ун-та. Сер. 10: Журналистика. – 2009. – №4. – С.40-45; 8.Стасів І. Психоаналітік для тележурналіста / І.Стасів //Телекритика. – 2009. -№7-8. – С.54-55; 9.Цвик В.Л. Телевизионная журналистика: история, теория и практика: учебн. пособие. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 382 с.; 10.Яковець А.В. Телевізійна журналістика: теорія і практика: підручник / А.В.Яковець. – К.: Видав. дім «Київо-Могилянська Академія», 2007. – 240 с. – Бібліогр.: с.235-239.
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: середа квітня 21, 2010 1:30 pm    Тема : Re: Журналістика

Запитання:
підкажіть, будь ласка, літературу для написання курсової роботи "Типи провокацій в інтерв'ю"? дякую.


Відповідь:
Доброго дня!Сподіваємося, ці видання допоможуть Вам у написанні курсової роботи: 1)Лукина М.М. Технология интервью: учеб. пособие для вузов / М.М.Лукина. - 2-е изд., доп. - М.: Аспект Пресс, 2005. - 192 с.; 2)Кодола Н.В. Интервью: Методика обучения. Практические советы: учебное пособие для вузов / Н.В.Кодола. - М.: Аспект Пресс, 2008. - 174 с. - Библиогр.: с.142-147 (111 назв.); 3)Феннето Э. Интервью и опросник: Формы, процедуры, результаты / Э.Феннето; Пер. с фр. М.Малеева. - СПб.; М.; Х.; Минск: Питер, 2004. - 159 с. - Библиогр.: с. 158-159; 4)Пронина Е.Е. Психология журналистского творчества / Е.Е.Пронина. - М.: Изд-во МГУ, 2002. - 320 с.; 5)Рощин С.К.Психология и журналистика / С.К.Рощин. - М.:наука, 1989. - 187 с.; 6)Авраамов Д.С. Профессиональная этика журналиста: Парадоксы разсития, поиски, перспективы / Д.С.Авраамов. - М.: Мысль, 1991. - 253 с.; 7)Кузнецов Г.В. Так работают журналисты: учебное пособие. - 2-е изд., перераб. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004. - 400 с.; 8)Олешко В.Ф. Журналистика как творчество: М.: РИП-холдинг, 2005. - 222 с.; 9)Тертычний А. Интервью вездесущего лик... //Журналист. - 2002. - №3. - С.69-71.
Радимо також звернутися до розділу традиційного систематичного каталога Ч601.8 Работа журналиста. Методы работы. Мастерство журналиста (шухл. №1060).
Вверх
oxana

ЗапитанняНаписане: п'ятниця листопада 23, 2007 11:40 am    Тема : Re: Журналістика

Запитання:
Де знайти інформацію про зародження журнлістики в університеті ім. В.Н.Каразіна? Чи є про це книга?

Відповідь:
І Вам доброго дня! Звичайно, в ЦНБ є видання з теми, що Вас цікавить. Знайти їх можна за допомогою електронного каталогу по рубриці "украинская журналистика", а також у картковому систематичному каталозі за індексом Ч601.3(4УКР) История журналистики в Украине (ящ. N 1060)
Вверх
angel

ЗапитанняНаписане: четвер липня 12, 2007 4:24 pm    Тема : Журналістика

Рубрика Журналістика
Вверх
   Віртуальний Бібліограф :: Архів
Сторінка 1 з 1